Archívy: Aktuality

Zobrazuje sa 6 – 10 výsledkov zo 128

Dňa 26. júna 2023 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 44. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Sepeši. Štátny tajomník otvoril riadne zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu, v rámci ktorého bola radou schválená zmena poradia bodov, a to výmena štvrtého a siedmeho ...

7.7.2023

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem ich uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone notárskej činnosti a činnosti súdneho komisára budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých ...

29.6.2023

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2022“ doc. JUDr. Jánovi ŠANTOVI, PhD., LL.M., MBA a „čestné uznanie“ prof. JUDr. Tomášovi ĽALÍKOVI, PhD. Ocenenia slávnostne odovzdal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Peter Sepeši, dňa 27. júna 2023.                         ...

28.6.2023

V stredu 27. júna 2023 zasadala Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na 44. zasadnutí podporila a vzala na vedomie uznesenie ombudsmana Róberta Dobrovodského. Na jeho základe rada vydala odporúčania Ministerstvu vnútra SR. Celé znenie uznesenia pripájame.

28.6.2023

V rokoch 2021 – 2023 realizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR národný projekt „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.  Mediácia  v Slovenskej republike v oblasti trestnej mediácie je súčasťou právneho poriadku už 20 rokov a v oblasti civilnej mediácie 19 rokov. V sporoch, ktoré sa týkajú civilného práva, sa mediácia ...

26.6.2023