Informácia o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) o najčastejšie požadovaných informáciách za rok 2022:

Sprístupňovanie informácií na základe individuálne podaných žiadostí zabezpečuje ministerstvo v súlade so zákonomč. 211/2000 Z. z.

V roku 2022 bolo ministerstvu rôznymi spôsobmi doručených viac ako 1.100 podaní s odkazom na zákon č. 211/2000 Z. z., označených ako „infožiadosť“, alebo doručených spôsobom určeným na elektronické podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií.

Ministerstvo sa každým z týchto podaní vecne zaoberalo, pričom 749 doručených podaní obsahovo vyhodnotilo ako žiadosť o sprístupnenie informácií v režime zákona č. 211/2000 Z. z. a následne tieto žiadosti vybavilo niektorým zo spôsobov predpokladaných zákonom č. 211/2000 Z. z.

Z evidenčných údajov ministerstva vyplýva, že z celkového počtu 749 vybavených žiadostí o sprístupnenie informácií bolo v plnom rozsahu žiadateľom vyhovené v 525 prípadoch (takmer 70 % z celkového počtu žiadostí), aspoň čiastočne bolo vyhovené až v 630 prípadoch (84 % z celkového počtu žiadostí). Len v 52 prípadoch (menej ako 7 % z celkového počtu žiadostí) ministerstvo informácie v celom rozsahu nesprístupnilo, 49 žiadostí vybavilo postúpením príslušnej povinnej osobe.

Rozhodnutia o nesprístupnení informácií boli vydávané z dôvodu existencie niektorého zo zákonných obmedzení sprístupnenia požadovaných informácií alebo v prípadoch, ak ministerstvo požadovanými informáciami nedisponovalo. Rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení požadovaných informácií ministerstvo vydávalo i v prípadoch anonymizácie sprístupňovaných informácií, pokiaľ žiadatelia v konkrétnom prípade výslovne nepožiadali o sprístupnenie anonymizovaných dokumentov. 

Vo zvyšných prípadoch boli žiadosti vybavené rôznymi kombináciami viacerých zákonných spôsobov (napr. čiastočným sprístupnením informácií a vydaním rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií, čiastočným sprístupnením informácií a  postúpením žiadosti v časti, vydaním rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií a postúpením žiadosti v časti).

K odloženiu žiadostí podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. došlo v 17 prípadoch, nakoľko nedošlo na základe výzvy k ich doplneniu v zákonom stanovenej lehote. Najčastejšie išlo o výzvy na obsahové doplnenie tých žiadostí, z ktorých nebolo možné jednoznačne identifikovať aké konkrétne informácie žiadatelia požadovali sprístupniť.

Podaním opravných prostriedkov sa žiadatelia domáhali preskúmania zákonnosti postupu ministerstva celkovo v 15 prípadoch, pričom v 11 prípadoch bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené a v 4 prípadoch došlo k zrušeniu rozhodnutia.

Ministerstvo ako odvolací orgán v roku 2022 prejednalo 23 opravných prostriedkov proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach slobodného prístupu k informáciám.  

Najčastejšie požadovanými a sprístupňovanými informáciami za rok 2022 boli, tak ako aj v predchádzajúcom roku, informácie týkajúce sa novelizácií trestných kódexov a iných právnych predpisov, prípadne požiadavky na sprístupnenie znení jednotlivých právnych predpisov, štatistické údaje týkajúce sa činnosti rezortu spravodlivosti, informácie o odmenách a výške platov vedúcich zamestnancov, požiadavky na sprístupnenie súdnych rozhodnutí, žiadosti o informácie z oblasti znaleckej činnosti. 

Jednotlivé žiadosti boli s ohľadom na ich znenie vybavené buď vecnými vyjadreniami zo strany ministerstva, zaslaním požadovaných kópií alebo informácií prostredníctvom .xls tabuliek, alebo boli sprístupnené odkazom na zverejnené informácie. V rámci vybavovania predmetných žiadostí boli žiadatelia okrem vecných odpovedí odkazovaní i na informácie dostupné širokej verejnosti prostredníctvom portálu rezortu spravodlivosti. Všetky štatistické údaje týkajúce sa rezortnej a súdnej štatistiky, ktoré ministerstvo spracúva, môžu žiadatelia nájsť i v štatistických ročenkách ministerstva, ktoré sú zverejnené na webe analytického centra ministerstva

Čo sa týka návrhov právnych predpisov, všetky predpisy v legislatívnom procese sú k dispozícii na Slov-lexe (www.slov-lex.sk) v časti e-Legislatíva, kde je možné okrem iného i vyhľadávanie prostredníctvom predkladateľa a zodpovednej inštitúcie, takto je možné nájsť legislatívne procesy, ktorých iniciátorom bolo Ministerstvo spravodlivosti SR. Osobitne k najzásadnejším legislatívnym procesom je možné nájsť bližšie infomrácie i priamo na webe Ministerstvo spravodlivosti SR (reforma súdnej mapy tu https://www.justice.gov.sk/aktualne-temy/reforma-sudnej-mapy/ , restoratívna justícia tu https://www.justice.gov.sk/aktualne-temy/restorativna-justicia/ a rekodifikácia súkromného práva tu https://www.justice.gov.sk/aktualne-temy/rekodifikacia-sukromneho-prava/

Vo vzťahu k požiadavkám na sprístupňovanie súdnych rozhodnutí ministerstvo podotýka, že súdy sú povinné, za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Podrobnosti o zverejňovaní súdnych rozhodnutí upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí v znení neskorších predpisov. Súdy zverejňujú na stránke ministerstva v anonymizovanej verzii najmä právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu. Keďže povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. sú v prípade takýchto žiadostí súdy a ministerstvo disponuje požadovanými súdnymi rozhodnutiami iba v podobe, v akej ich samotné súdy zverejňujú na stránke ministerstva, v prípade požiadaviek na sprístupňovanie súdnych rozhodnutí ministerstvo spôsobom podľa § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. predmetné žiadosti postupuje na priame vybavenie povinnej osobe, teda príslušnému súdu.

Vo vzťahu k najčastejším dopytom týkajúcich sa znaleckej činnosti je nevyhnutné uviesť, že dňa 01.07.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 65/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „zákon č. 65/2018 Z. z.“). Tento zákon s účinnosťou od 01.07.2018 zaviedol povinnosť zverejňovania údajov podľa § 4 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z. a rozhodnutí vydaných v konaní o inom správnom delikte do 60 dní odo dňa ich právoplatnosti na webovom sídle ministerstva. Aktuálny zoznam znalcov zapísaných do zoznamu znalcov podľa zákona č. 382/2004 Z. z., ministerstvo podľa uvedených ustanovení zverejňuje na svojom webovom sídle a rozhodnutia vydané v konaní o inom správnom delikte môžu žiadatelia nájsť zverejnené v zozname rozhodnutí vydaných v konaní o inom správnom delikte. Praktické informácie a najčastejšie otázky týkajúce sa registrov, ktorých správcom je ministerstvo (Obchodný register Slovenskej republiky, Obchodný vestník) môžu žiadatelia najrýchlejšie nájsť prostredníctvom webu ministerstva v časti registre a zmluvy, prípadne v časti praktické informácie tu: https://www.justice.gov.sk/sluzby/registre/ .