Civilný krízový manažment

V novembri roku 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila a následne v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 503/2011 publikovala zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2012. Predmetným zákonom bol vytvorený právny rámec vysielania slovenských civilných expertov do aktivít krízového manažmentu,  ktorými  sa  vo svetle zákona rozumie súbor činností zameraných na posilňovanie stability a rozvoja v krízovej oblasti, a  to najmä  predchádzaním kríze, manažmentom  krízy, stabilizáciou postkonfliktnej situácie a podporou rekonštrukcie krízovej oblasti.

Doterajší postup pri vysielaní civilných expertov založený na ad hoc procedúre sa prijatím zákona transformoval na jednotný koordinovaný systém nesúci so sebou odkaz smerom k Európskej únií a jej príslušným inštitúciám a orgánom o serióznom záujme Slovenskej republiky na plnení svojich záväzkov vyplývajúcich jej z členstva v medzinárodných organizáciách a v rodine štátov zjednotenej Európy.

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky ako jednému z vysielajúcich subjektov patrí na základe zákona členstvo v Koordinačnom výbore ako poradnom orgáne Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý koordinuje činnosť vysielajúcich subjektov v oblasti financovania, vzdelávania a prípravy civilných expertov, procedurálnych postupov a v oblasti operatívnych opatrení prijatých za účelom prehodnotenia účasti civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu v predchádzajúcom roku.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako vysielajúci subjekt rozhoduje o vyslaní a ukončení vysielania civilného experta vo svojom rezorte a zabezpečuje prípravu civilného experta, pričom určuje aj jeho obsah a formu.

Citovaným zákonom  bol  zároveň novelizovaný  zákon č. 385/2000  Z. z.  o  sudcoch a prísediacich a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov spôsobom, ktorým sa v krízovom manažmente po prvý krát vytvoril priestor pre využitie odborných poznatkov, ktorými disponujú slovenskí sudcovia   a prokurátori.

V tzv. Call for Contributions opakovane odznievajú zo strany príslušných misií výzvy na vyslanie najmä právnych  expertov v  oblasti medzinárodného  práva,  Rule  of Law  a  ľudských práv, právnych poradcov  v oblasti trestného práva a v oblasti ochrany detí a ochrany žien pred sexuálnym násilím, sudcov všetkých inštancií, prokurátorov, súdnych úradníkov, úradníkov v oblasti väzenstva a ochrany svedkov, prekladateľov, tlmočníkov a iných.

Register  civilných  expertov  pre potreby ich centrálnej evidencie vedie Ministerstvo  zahraničných  vecí   a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Do registra nominujú expertov podľa svojej vecnej pôsobnosti jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a Generálna prokuratúra ako vysielajúce subjekty, teda aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podmienky pre zaradenie do registra civilných expertov ministerstva spravodlivosti SR:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • právna prax v trvaní 5 rokov
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky), znalosť iných cudzích jazykov je výhodou
 • zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti civilného experta
 • súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov vykonanie bezpečnostnej previerky III. stupňa (Tajné).

Prílohy k žiadosti o zaradenie do registra civilných expertov ministerstva spravodlivosti SR:

 • doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • potvrdenie o vykonaní právnej praxe v trvaní 5 rokov
 • potvrdenie o znalosti anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (certifikáty)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti civilného experta
 • vyhlásenie o preferovanej oblasti výkonu činnosti civilného experta
 • súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov
 • osvedčenie Národného bezpečnostného úradu o vykonaní bezpečnostnej previerky III. stupňa (Tajné) vrátane bezpečnostného certifikátu Personnel security clearance certificate for EU
 • štruktúrovaný životopis v štandardizovanom formáte (EUROPASS slovenská verzia, EUROPASS anglická verzia)
 • motivačný list

Podávanie žiadostí o zaradenie do registra civilných expertov

Informácia pre záujemcov z mimovládnej, súkromnej, akademickej sféry o zaradenie do registra civilných expertov

Právne predpisy