Vyššie overovanie listín

Obsah:
I. Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi
II. Justičné verejné listiny
III. Verejné listiny vydané inými orgánmi
IV. Formy vyššieho overenia justičných verejných listín
V. Apostilné orgány zmluvných štátov
VI. Ďalšie informácie

Informácia o apostile je prístupná aj v anglickom jazyku. (For English version please visit Verification of documents​.)

Od 16. 2. 2019 sú od všetkých foriem overovania (apostil, superlegalizácia) oslobodené určité druhy verejných listín vydaných alebo osvedčených v členských štátoch EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko). Viac informácií môžete nájsť na stránke Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii.

I. Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi

vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie (tzv. konzulárnu superlegalizáciu) alebo tzv. apostil (ďalej len „vyššie overenie“).
Vyššie overenie verejných listín vo vzťahu k Českej republike sa spravidla nevyžaduje. Vo vzťahu k niektorým ďalším štátom sa nevyžaduje vyššie overenie slovenských justičných verejných listín (bod II.), ak sa predkladajú súdom cudzieho štátu.(1)

Dvojstranné zmluvy uľahčujúce vyššie overenie rev. 10.8.2023 (PDF, 582 KB)

Orgány, ktoré vykonávajú vyššie overenie justičných verejných listín sú uvedené v bode II. a orgány, ktoré vykonávajú vyššie overenie verejných listín vydaných inými (nie justičnými) orgánmi sú uvedené v bode III.

Čo je verejná listina?

Verejnou listinou je listina, na ktorej je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Verejnou listinou sú aj osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti podľa § 56 ods. 2 Notárskeho poriadku ( napr. vidimácia a legalizácia ).

Čo je predmetom vyššieho overenia?

Predmetom vyššieho overenia je hodnovernosť podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine. Vyššie overenie sa vykonáva aj na znalecké a prekladateľské doložky. Vyšším overením sa neoveruje obsah alebo pravdivosť obsahu verejnej listiny, znaleckého posudku či prekladu. Ak na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky a podpis úradnej osoby alebo ak listina obsahuje doložku s odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom úradnej osoby, podlieha vyššiemu overeniu.

II. Justičné verejné listiny

t.j. listiny vydané alebo osvedčené orgánmi alebo úradnými osobami v pôsobnosti rezortu ministerstva spravodlivosti, overujú orgány s takto rozdelenou pôsobnosťou (1a):

A. Krajské súdy overujú tieto lis​tiny:

 1. listiny vydané (alebo osvedčené) okresnými súdmi v územnom obvode týchto krajských súdov;
 2. listiny vydané notármi, notárskymi kandidátmi alebo súdnymi exekútormi so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov;
 3. listiny, ktorých správnosť osvedčili notári alebo notárski kandidáti so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov (tzv. overené fotokópie listín- vidimácia);Pozor: správnosť odpisu listiny určenej do cudziny musí osvedčiť notár alebo notársky kandidát, nie ním poverený zamestnanec (2) Originál vlastnej listiny musí byť opatrený vyšším overením príslušným apostilným orgánom podľa bodu III. V prípade absencie príslušného apostilného orgánu postupujte podľa bodu 6 (verejné listiny, ktorých overenie nepatrí žiadnemu z apostilných orgánov overuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)​.
 4. listiny, na ktorých notári alebo notárski kandidáti so sídlom v územnom obvode týchto krajských súdov osvedčili pravosť podpisu (legalizácia); Pozor: pravosť podpisu na listine určenej do cudziny musí osvedčiť notár alebo notársky kandidát, nie ním poverený zamestnanec (3).
 5. listiny, ktoré notár konvertoval z elektronickej podoby do listinnej podoby zaručenou konverziou v súlade s § 36 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a vyhl. č. 331/2018 Z.z.. V osvedčovacej doložke notára o zaručenej konverzii musí byť zaručené, že dokument obsahuje platné prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.
 6. preklady do cudzieho jazyka vyhotovené súdnymi prekladateľmi zo zoznamu prekladateľov, ktorý vedie   Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme; Pozor: ak ide o preklad slovenskej verejnej listiny do iného jazyka, musí byť aj vlastná verejná listina opatrená vyšším overením príslušným orgánom (podľa bodu II alebo III). Odporúča sa zabezpečiť si takéto overenie ešte pred odovzdaním listiny na preklad prekladateľovi.
 7. posudky vyhotovené znalcami v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v elektronickej forme.

Krajské súdy neoverujú tieto listiny:

 • rozhodnutia krajských súdov, Najvyššieho súdu SR a Špecializovaného trestného súdu  (overuje ich ministerstvo spravodlivosti)
 • obchodné a colné listiny (čl. 1 dohovoru)
 • cudzie verejné listiny na použitie v treťom štáte (takúto listinu je potrebné overiť v štáte jej  pôvodu/vydania/)
 • fotokópie osobných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, zdravotný preukaz, vodičský preukaz, evidenčnú kartu vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz a pod.) – doklad o skutočnostiach uvedených v občianskom preukaze nahrádza osvedčenie o štátnom občianstve
 • fotokópie prekladov (predložený musí byť vždy len originál prekladu pevne spojený s pôvodnou listinou)

B. Ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky​:

je príslušné overovať len ostatné listiny vydané justičnými orgánmi, ktoré nie sú uvedené v bodoch A. 1/ až 6/ vyššie (napr. listiny vydané krajskými súdmi, najvyšším súdom).​

​III. Verejné listiny ​vydané inými orgánmi

Verejné listiny vydané inými orgánmi overujú spravidla príslušné orgány rezortu, do ktorého pôsobnosti patrí orgán, ktorý verejnú listinu vydal (potvrdil). Takto spravidla:

1. Ministerstvo vnútra slovenskej republiky

overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. doklady o štátnom občianstve, živnostenské listy, rozhodnutia o osobnom stave a pod.) s výnimkou listín, ktoré overujú okresné úrady (uvedené v bode 2 nižšie).

2. Okresné úrady

overujú  1. matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave) (napr. rodný, sobášny, úmrtný list ); 2. verejné listiny vydané orgánmi samosprávy (napr. potvrdenie o žití, potvrdenie o pobyte – okrem hl. mesta Bratislava (4) a pod.).

3. Ministerstvo školstva slovenskej republiky

overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte, najmä listiny vydané vysokými školami, strednými a základnými školami (napr. diplomy, doklad o vysokoškolskom štúdiu, doklad o vykonaných skúškach, doklad o udelení vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej hodnosti) s výnimkou stredných zdravotníckych škôl.

4. Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky

overuje verejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. doklad o odbornej kvalifikácii zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, maturitné vysvedčenia zo stredných zdravotníckych škôl).

5. Ministerstvo obrany slovenskej republiky

overuje verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany (napr. listina o vykonaní vojenskej služby v Armáde SR).

6. Ministerstvo zahraničných vecí slovenskej republiky

overuje verejné listiny, ktorých overenie nepatrí žiadnemu z orgánov uvedených vyššie (napr. výpisy s registra trestov Generálnej prokuratúry SR, listiny daňových úradov, výpisy z katastra nehnuteľností, certifikáty Št. ústavu pre kontrolu liečiv a pod.).

IV. Formy vyššieho overenia justičných verejných listín

A. Osvedčenie – tzv. Apostil

Vo vzťahu k štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (ozn.č. 213/2002 Z.z.) a ktoré sú uvedené nižšie, vydá krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti (podľa príslušnosti uvedenej v bode II vyššie) osvedčenie – tzv. apostil.

Verejnú listinu opatrenú apostilom možno použiť bez ďalšieho overenia v ktoromkoľvek zmluvnom štáte dohovoru a pred ktorýmkoľvek jeho orgánom.

Krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti umiestni apostil len na listinu uvedenú v bode II. vyššie. podľa príslušnosti tam uvedenej.

Apostil sa vydá, ak sa má verejná listina použIť v niektorom z týchto štátov: ​

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulharsko,  Burundi, Cookove ostrovy, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čile, Čína (zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao, s účinnosťou od 7.11.2023 celá Čína), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Eswatini (bývalé Svazijsko), Fidži, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guyana, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Jamajka, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada (od 11.1.2024), Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórea (južná), Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Pakistan, Palau, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Rwanda (od 1.6.2024), Salvador, Samoa, San Marino, Saudská Arábia, Senegal, Severné Macedónsko, Seychely, Singapur, Slovinsko, Spojené štáty americké (USA), Srbsko, Surinam, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistan, Vanutu, Veľká Británia (Spojené kráľovstvo), Venezuela.*​

* uvedený je stav aktuálny k 10.8.2023. Aktualizovaný zoznam je dostupný na stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného​​.

B. Konzulárna superlegalizácia

Ak sa má slovenská verejná listina použiť v štáte, ktorý nie je uvedený v bode A. vyššie, vyžaduje sa konzulárne vyššie overenie.

Pre justičnú verejnú listinu (bod II. vyššie) to znamená, že sa musí overiť v troch etapách:

 1. najprv ju overí krajský súd alebo ministerstvo spravodlivosti (podľa príslušnosti uvedenej v bode II. vyššie);
 2. takto overenú písomnosť treba potom predložiť konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Pražská 7, 833 36 Bratislava;
 3. po overení konzulárnym odborom MZV a EZ SR musí listinu ešte ďalej overiť zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo, resp. konzulát) toho štátu, v ktorom sa listina má použiť. Informáciu o príslušnom zastupiteľskom úrade poskytne v prípade potreby konzulárny odbor.
 4. Správny poplatok za overenie krajským súdom alebo ministerstvom spravodlivosti je 5 eur za overenie úradného podpisu na listine (za každý podpis) a 5 eur za overenie úradnej pečiatky (za každý odtlačok) (6), t.j. spolu 10 eur, ak listina obsahuje jeden úradný podpis a jednu úradnú pečiatku. Správny poplatok sa hradí v hotovosti do pokladne.

V. Apostilné orgány zmluvných štátov

Zoznam orgánov oprávnených vydávať apostil – jún 2017 (PDF, 1 MB)

VI. Ďalšie informácie​

Overovanie ministerstvom spravodlivosti na tel. čísle:

 • +421 2 88891 358,
 • +421 2 88891 379,
 • +421 2 88891 425,
 • +421 2 88891 249​

v úradných hodinách denne od 9.00 – 12.00 hod.

Informácie o overovaní podávame aj elektronicky na adrese:  civil.inter.coop@justice.sk​.

Správny poplatok za vydanie apostilu krajským súdom alebo ministerstvom spravodlivosti je 10.-eur. Pri osvedčení úradnej pečiatky alebo úradného podpisu pri konzulárnej superlegalizácii je správny poplatok 5,-eur za každý osvedčený úradný podpis, resp. každé osvedčenie úradnej pečiatky, t.j. ak má dokument jeden úradný podpis a jednu úradnú pečiatku spolu 10,- eur. Kolok je možné zakúpiť prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu, tzv. kiosku v pobočkách Slovenskej pošty. Kiosk vydáva dva doklady o zaplatení, z toho jeden je potrebné predložiť pracovníkovi ministerstva priamo pri overovaní listín.

Elektronický kolok je možné zakúpiť na stránke https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx. V zozname služieb je potrebné vybrať Ministerstvo spravodlivosti SR / Súdy – potvrdenia, overenia, kópie, apostilla / Apostilla, osvedčenia / (podľa konkrétnej situácie vybrať jedno z uvedených):

Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla), alebo

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky za každý odtlačok (pri konzulárnej superlegalizácii), alebo

Osvedčenie úradného podpisu za každý podpis (pri konzulárnej superlegalizácii).​ 

Osvedčovanie verejných listín SR na Konzulárnom odbore  MZVa EZ  SR, informácie na tel. č. + 421 2 5978 5978, + 421 90607 5978 alebo www.mzv.sk pod heslom „Cestovanie a konzulárne informácie – Overovanie dokladov“

________________________________________

(1) Niektoré dvojstranné medzinárodné zmluvy SR nevyžadujú vyššie overenie justičných verejných listín, ak sa predkladajú súdom alebo aj iným príslušným orgánom druhého zmluvného štátu. Niektoré z týchto zmluvných štátov nemusia vyžadovať vyššie overenie aj u iných druhov písomností, resp. pri ich predkladaní iným orgánom. Existencia takejto zmluvy však nezaručuje, že cudzí orgán nebude vyššie overenie slovenskej verejnej listiny vyžadovať. Preto sa aj v týchto prípadoch odporúča vyššie overenie si zabezpečiť, ak žiadateľ nemá od cudzieho orgánu, ktorému verejnú listinu bude predkladať, jednoznačné vyjadrenie, že vyššie overenie nevyžaduje.