Ochrana pred mučením a neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním – Výbor CPT

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je gestorom vykonávania Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z 26. novembra 1987 (ďalej „dohovor“). Tento dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. októbra 1994 a je publikovaný v Zbierke zákonov SR ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 26/1995 Z. z. Uvedený dohovor patrí k základným a súčasne z hľadiska kontroly jeho dodržovania aj najsledovanejším medzinárodným zmluvným dokumentom Rady Európy v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Na tento účel bol dohovorom vytvorený osobitný kontrolný mechanizmus.

Na základe článku 1 dohovoru bol zriadený Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej „Výbor CPT“), ktorý prostredníctvom pravidelných návštev v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranu dohovoru, preveruje zaobchádzanie s osobami zbavenými slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu s cieľom posilniť v prípade potreby ochranu ľudských práv a základných slobôd takýchto osôb.

V súlade s článkom 2 dohovoru každá zmluvná strana povolí Výboru CPT návštevu akéhokoľvek miesta podliehajúceho jej jurisdikcii, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

Doposiaľ Výbor CPT uskutočnil päť pravidelných návštev Slovenskej republiky (v r. 1995, 2000, 2005, 2009 a 2013) a publikoval o týchto návštevách so súhlasom vlády Slovenskej republiky svoje správy na oficiálnom webovom sídle Výboru CPT. Jednotlivé správy Výboru CPT a odpovede vlády Slovenskej republiky na tieto správy sú verejnosti prístupné v rámci oficiálneho webového sídla Výboru CPT na adrese: http://www.cpt.coe.int/en/states/svk.htm .

Výročné správy Výboru CPT, štandardy, resp. normy Výboru CPT, referenčné a pracovné dokumenty, publikácie a ďalšie priebežne aktualizované informácie sú prístupné (v angličtine a francúzštine) na oficiálnom webovom sídle Výboru CPT v podsekcii „Dokumenty (Documents)“: http://www.cpt.coe.int/en/docspublic.htm . Priebežne aktualizovaný zoznam členov Výboru CPT je prístupný (v angličtine a francúzštine) v rámci oficiálneho webového sídla Výboru CPT v podsekcii „Členovia (Members)“:  http://www.cpt.coe.int/en/members.htm.

Informatívne dokumenty o dohovore a výbore

​Dokumenty prijaté Výborom ministrov Rady Európy vo vzťahu k dohovoru

(prístupné aj na internetovej stránke Rady Európy: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_en.asp)

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Aktuálne informácie

Internetové odkazy