Európska prokuratúra

Európska prokuratúra (EPPO) bola zriadená nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry  ako nezávislý a nedeliteľný orgán Únie, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom EÚ, ktoré sú definované v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 25. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (smernica PIF).  Dôvodom založiť jednotný a koherentný systém vyšetrovania a stíhania trestných činov proti finančným záujmom EÚ bol na jednej strane narastajúci počet a závažnosť týchto trestných činov a na druhej strane fragmentované úsilie vnútroštátnych orgánov pri vyšetrovaní a stíhaní týchto skutkov cezhraničného charakteru. Uvedené malo za následok  nedostatočnú úroveň ochrany finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu EÚ.

Európska prokuratúra začala vykonávať svoju činnosť 1. júna.2021. V súčasnosti sa k EPPO pripojilo 22 členských krajín. K Európskej prokuratúre sa zatiaľ nepripojili Maďarsko, Poľsko, pre Dánsko a Írsko sa uplatňuje výnimka (tzv. opt-out) z oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Švédsko vyjadrilo záujem pripojiť sa k EPPO a podniká v tejto súvislosti potrebné kroky.

Európska prokuratúra je vytvorená ako nedeliteľný orgán Únie, ktorý koná jednotne na základe decentralizovanej štruktúry. Centrálna úroveň so sídlom v Luxemburgu je tvorená kolégiom, stálymi komorami, hlavnou európskou  prokurátorou p. Laurou Kövesi a jej zástupcami, európskymi prokurátormi a administratívnym riaditeľom. Európskym prokurátorom za SR je JUDr. Juraj Novocký.

Decentralizovaná úroveň je vytvorená z európskych delegovaných prokurátorov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v ich členskom štáte. Sídlo Európskej prokuratúry v SR je v Pezinku, kde súčasne pôsobí 6 európskych delegovaných prokurátorov.

Kontaktné údaje na Európsku prokuratúru:

Internetová stránka Európskej prokuratúry: https://www.eppo.europa.eu/

Tlačové oddelenie: press@eppo.europa.eu

Postup pri oznámení trestného činu Európskej prokuratúre.

Formulár pre oznámenie trestného činu Európskej prokuratúre.

Úrad Európskej prokuratúry

Sídlo:

Suvorovova 5/A
902 01 Pezinok

Telefón: +421 33 28 37 266

E-mail: podatelna.EPSK@genpro.gov.sk

Adresa na doručovanie písomností:

Štúrova 2
812 85 Bratislava