Pravidlá výberových konaní

Výberové konania na predsedov súdov

Výberové konanie na funkciu predsedu súdu upravuje zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z.​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu.

Oznámenie k výberovým konaniam na súdoch vyhláseným do 31. decembra 2011

Výberové konania na sudcov

Výberové konanie na funkciu sudcu upravuje  zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z.z.​​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

Výbery na vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a probačných a mediačných úradníkov

Výbery na miesta vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a probačných a mediačných úradníkov upravuje Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov​ a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním​, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších zmien a doplnení.

Výberové konania na riaditeľov organizácií v pôsobnosti MS SR

Výberové konania na riaditeľov organizácií v pôsobnosti MS SR (PDF, 4 MB)

Databáza testových otázok

Hodnotiaci hárok uchádzača