Prípravný výbor pre Jednotný patentový súd

Výzva na vyjadrenie záujmu o pozíciu kandidátov na sudcov budúceho jednotného patentového súdu

 1. Dohoda o Jednotnom patentovom súde (Dohoda JPS) bola podpísaná 19. februára 2013. Jednotný patentový súd (JPS) bude spoločným súdom pre zmluvné členské štáty a bude tvoriť súčasť ich súdneho systému. Bude príslušný na riešenie sporov týkajúcich sa európskych patentov a európskych patentov s jednotným účinkom.
 2. 25 členských štátov, ktoré podpísali Dohodu JPS a ktoré sú členmi Prípravného výboru sú: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Spolu s Dohodou JPS zmluvné členské štáty prijali vyhlásenie týkajúce sa prípravy na začatie fungovania JPS. V tomto vyhlásení zmluvné členské štáty vyzdvihli, že JPS by mal byť plne funkčný v čase nadobudnutia platnosti Dohody JPS bez zbytočných odkladov. S cieľom prípravy praktických dojednaní a vytvorenia cestovnej mapy pre zriadenie a začatie fungovania novej inštitúcie, zriadili zmluvné členské štáty Prípravný výbor JPS, ktorý sa skladá z ich zástupcov.
 3. 11. júna 2013 prijal prípravný výbor organizačné pravidlá a detailnú cestovnú mapu. V cestovnej mape sa zdôrazňuje, že príprava nominácie prvej skupiny sudcov a organizácia vzdelávania sudcov – kandidátov sa považuje za prioritnú úlohu v rámci prípravnej fázy.
 4. JPS sa bude skladať so sudcov s právnickým vzdelaním, ako aj s technicky kvalifikovaných sudcov. V nadväznosti na nadobudnutie platnosti Dohody JPS budú sudcovia menovaní na obdobie šiestich rokov Administratívnym výborom na základe zoznamu najvhodnejších kandidátov, ktorý vyhotoví Poradný výbor. Je však úlohou Prípravného výboru riadne pripraviť nominačný proces tak, aby menovanie sudcov bolo možné uskutočniť bezodkladne hneď ako Dohoda JPS nadobudne platnosť (predpokladá sa začiatkom roka 2015).
 5. Preto Prípravný výbor vyzýva na vyjadrene záujmu kandidátov na pozíciu sudcu či už na plný, alebo čiastočný úväzok, a to sudcov s právnickým vzdelaním, ako aj technicky kvalifikovaných sudcov budúceho JPS.
 6. Pozornosť kandidátov je potrebné upriamiť na skutočnosť, že v súlade s článkom 2 ods. 3 Štatútu JPS je možné skúsenosť v oblasti patentových sporov preukázať aj prostredníctvom vzdelávania získané v rámci vzdelávania organizovaného JPS. Z článku 15 Dohody JPS v spojitosti s článkom 2 Štatútu JPS vyplýva, že kandidáti na funkciu sudcu JPS musia spĺňať nasledovné podmienky:
  • musia byť štátnymi príslušníkmi zmluvných členských štátov,
  • musia dobre ovládať najmenej jeden z úradných jazykov Európskeho patentového úradu (nemčinu, francúzštinu alebo angličtinu),
  • musia byť spôsobilí zaistiť najvyšší štandard kompetentnosti a preukázať skúsenosť v oblasti patentových sporov,
  • o kandidáti na sudcu s právnickým vzdelaním musia spĺňať kvalifikačné predpoklady vyžadované na menovanie do funkcie sudcu v zmluvnom členskom štáte;
  • o kandidáti na technicky kvalifikovaných sudcov musia mať vysokoškolské vzdelanie a preukázanú odbornosť v danej technickej oblasti. Musia tiež preukázať vedomosť v oblasti občianskeho práva a konania v oblasti patentových sporov.
 7. Predbežný výber sudcov – kandidátov bude robiť Prípravný výbor. V súlade s článkom 9 organizačných pravidiel Prípravného výboru JPS sa zriadi Poradný výbor zložený zo skúsených aktívnych alebo bývalých členov odvolacích súdov alebo najvyšších súdov alebo aktívnych či bývalých právnych zástupcov s uznávanou odbornosťou v oblasti patentových sporov. Tento Poradný výbor bude pomáhať Prípravnému výboru a pracovnej skupine pre ľudské zdroje a vzdelávanie pri skúmaní kvalifikačných predpokladov a skúseností kandidátov a pri identifikovaní vzdelávacích potrieb sudcov – kandidátov. Tento postup nemá vplyv na formálne výberové konanie. Je možné, že budú vypísané budúce výzvy na vyjadrenie záujmu.
 8. V nadväznosti na posudok Poradného výboru sa zostaví predbežný zoznam vhodných kandidátov, čo umožní kandidátom, ak to bude potrebné, zúčastniť sa na vzdelávacom programe, ktorý sa vytvorí počas prípravnej fázy. Začlenenie do predbežného zoznamu a, v prípade potreby účasť na vzdelávacom programe v prípravnej fáze nebude predstavovať žiadnu záruku budúceho vymenovania za sudcu JPS, avšak bude znamenať, že kandidáti sú identifikovaní medzi najlepšie kvalifikovanými kandidátmi na JPS pred začatím formálneho výberového konania. Je možné, že pred formálnym výberovým konaním sa uskutočnia ústne interview, ak to bude potrebné.
 9. Oficiálne výberové konanie prvej skupiny sudcov sa začne v súlade s článkom 16 Dohody JPS v spojení s článkom 3 Štatútu JPS po zriadení Správneho výboru a Poradného výboru.
 10. K žiadostiam v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu (nemčina, angličtina, francúzština) je potrebné pripojiť životopis a motivačný list na podporu žiadosti, ako aj fotokópie príslušných podporných dokumentov.  Žiadosti je potrebné adresovať na vedomie pánovi Paul van Beukering, predsedovi Prípravného výboru a zaslať elektronicky najneskôr  DO 15. NOVEMBRA 2013 na e-mailovú adresu: secretariat@unified-patent-court.org

Prípravný výbor zaisťuje dôvernosť osobných údajov uvedených v žiadostiach berúc do úvahy príslušné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Všetky údaje sú dostupné na webovej stránke: www.unified-patent-court.org