Cena Karola Planka za rok 2010 

 

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 

 
 „Cenu Karola Planka za rok 2010“

 

prof. JUDr. Helene BARANCOVEJ, DrSc.

Z radov Študentov 

Bc. Marekovi DOMINOVI

 

 Čestná plaketa Karola Planka bola udelená 

 JUDr. Júliusovi FÍGEROVI

za dhoročné pôsobenie v redakčnej rade časopisu Justičná revue

Ceny slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR doc. JUDr. Lucia Žitňanská 2. júna 2011.

 

 Redakčná rada