Ceny Karola Planka za rok 2009

 

 V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

„Cenu Karola Planka za rok 2009“ 

 doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.

 za odborný článok „K odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonického rozhovoru" uverejnený v JR č. 5/2009 a tiež za odborné príspevky z oblasti trestného práva napísané v spoluautorstve uverejnené v Justičnej revue v roku 2009.

 

 

  

„Cena Karola Planka pre študenta za rok 2009“

 bola udelená

Michalovi Uličnému

za príspevky „Ako ďalej po rozhodnutí o neplatnosti volieb do orgánov samosprávy obcí?“ JR č. 8-9; „K niektorým problémom nostrifikácie dokladov o vzdelaní“ JR č. 10 a „Predmanželská zmluva a jej vynútiteľnosť v právnom systéme Spojených štátov amerických“ JR č. 12/2009.

 


Ceny slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR JUDr. Viera Petríková.

 Redakčná rada