Cena Karola Planka za rok 2007 

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2007“
 

 

JUDr. Imrichovi Feketemu, CSc.

 a

  Mgr. Martine Feketeovej

  za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2007.

 

 
„Cena Karola Planka pre študenta za rok 2007“ bola udelená
 

 Lukášovi Kvokačkovi

 za štúdiu „História prijatia a charakteristika právnej úpravy európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov“ uverejnenú v Justičnej revue číslo 8-9.

  

Cenu slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR JUDr. Štefan Harabin, 29. apríla 2008