Cena Karola Planka za rok 2006

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 

„Cenu Karola Planka za rok 2006“

  JUDr. Petrovi Kerecmanovi, PhD.

 
za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2006 v číslach 1, 3, 6 – 7, 8 – 9, 10, ktoré aktuálne reagovali na potreby právnej praxe i právnej vedy.

 

Cenu  slávnostne odovzdal minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin, dňa 20. marca 2007.