Cena Karola Planka za rok 2005

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 

 

„Cenu Karola Planka za rok 2005“

 doc. JUDr. Svetlane FICOVEJ, CSc.

za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2005 v číslach 2, 3, 6 – 7, 8 – 9, 10, ktoré aktuálne reagovali na potreby právnej praxe i právnej vedy z oblasti občianskeho práva

 

a

 

 „Cenu Karola Planka za rok 2005 pre študentov“

 Róbertovi Dobrovodskému

za odborný článok „K omylu v trestnom práve“, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue číslo 8 – 9/2005.


Ceny  slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.,  6. apríla 2006.