Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci​​

logo-OP-EVS-farba-svk.png logo-EU-ESF-farba-svk.png 
 

 
Názov a sídlo prijímateľa:    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
                                           Račianska ul. 71, Bratislava, 813 11
Názov projektu:                    Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej                                                             republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu                                                       súdnej moci​
Kód projektu v ITMS2014+:   314021H488
Miesto realizácie projektu:    celé územie SR
Výzva - kód Výzvy:    OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2
Operačný program:    Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond
Prioritná os:    2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita:            Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a                                                  verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme                                                        reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:    2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 8 392 062,50 EUR.


 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:       12/2021

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný  na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok ako aj na optimalizáciu procesov na MS SR vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve riadenia ľudských zdrojov.
Realizácia projektu bude uskutočnená počas 53 mesiacov, začiatok realizácie projektu – august 2016 a koniec realizácie projektu je naplánovaný na december 2020. Projekt má 4 aktivity, z ktorých môžeme za najdôležitejšiu považovať aktivitu č. 3 – Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR, nakoľko v tejto aktivite bude možné jednotlivé odporúčania aj implementovať do praxe.
Na základe implementácie inovovaných procesov v rezorte justície bude vypracovaná Záverečná správa z procesno-organizačného auditu, v ktorej sa zhodnotí pokrok, efektivita a účinnosť zmien. Táto správa bude vypracovaná v spolupráci so spolupracujúcou organizáciou CEPEJ, externou dodávateľskou spoločnosťou za stranu MS SR a internými zamestnancami, ktorí sa počas celej realizácie podieľali na zavádzaní nových procesov a odporúčaní do rezortu justície.

Cieľová skupina:

  • Zamestnanci inštitúcií súdneho systému – sudcovia a súdny personál – 54 okresných súdov, 8 krajských súdov,
  • Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR.

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

  • P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
  • P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 
  • P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy 
  • P0034 Čas potrebný na vybavenie veci v sporových, občianskych a obchodných veciach (1.stupeň) 

Po úspešnej realizácii projektu, justícia bude:

  • poskytovať služby rýchlejšie a s väčšou efektívnosťou;
  • dosahovať stanovené ciele s menším úsilím a nákladmi;
  • zabezpečovať elektronickým spôsobom zrozumiteľnejšie a dostupnejšie výkon rozhodnutí;
  • dôsledne vo všetkých svojich aktivitách sledovať verejný záujem a svojou transparentnosťou prispievať ku zvyšovaniu dôvery spoločnosti v justíciu.

 

 

Informácie o projekte a jeho aktivitách


2016 Začiatok realizácie projektu
2017 CEPEJ


V rámci aktivity č. 1: Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci bola podpísaná zmluva o spolupráci s Radou Európy, ktorá založila organizáciu CEPEJ (Európska komisia pre efektívne súdnictvo) ako špecializovanú organizáciu zameranú výlučne na efektívne fungovanie súdnictva.

 

Počas tohto obdobia boli spracované podklady v rámci súčasného stavu súdnictva ako aj zanalyzovaný stav procesov v oblasti centralizácie súdneho manažmentu. Výstupom týchto aktivít sa stala Správa o stave (mikro)procesov z obehu súdneho spisu ale aj finálna verzia analýzy súčasného stavu

Cieľom tejto aktivity bolo v spolupráci s organizáciou CEPEJ vykonať audit výkonu súdnej moci na reprezentatívnej vzorke 12 súdov. Do výberu sa dostali 3 krajské súdy: Bratislava, Žilina, Košice a 9 okresných súdov: Bratislava I, Banská Bystrica, Košice, Galanta, Piešťany, Martin, Bánovce nad Bebravou, Senica, Stará Ľubovňa.

2018 Pracovné skupiny

 
Pod aktivitou č. 2: Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na ich efektivitu a účinnosť a zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci a aktivitou č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR boli na základe Správy o stave justície (CEPEJ) vytvorené pracovné skupiny k týmto témam:


• nastavenie vhodných podmienok na súde pre rodinno-právnu agendu
• možnosti využitia inštitútu „lietajúceho sudcu“ v slovenskom právnom systéme
• špecializácia súdov a sudcov
• časové rámce a analýza reštančných vecí
• súdna mapa
• prerozdeľovanie (ľudských a finančných) zdrojov
• zlepšenie IT nástrojov v justícii
Na podporu personálneho posilnenia súdov vo vybraných agendách boli prijatí zamestnanci na jednotlivých súdoch, s ktorými má Ministerstvo spravodlivosti SR uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu.


 

2019 Implementácia nástrojov

 
V aktivite č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR boli realizované tieto hlavné opatrenia:

1) Na základe činnosti pracovnej skupiny k možnosti využitia inštitútu „hosťujúceho sudcu“ v slovenskom právnom systéme bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon upravujúci postavenie sudcov (zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich).

Zákon o hosťujúcom sudcovi je v platnosti od 15.10.2019.

2) Vďaka zvýšenému záujmu a na základe pozitívnych skúseností bol Cochemského model riešenia rozvodových podmienok a úprav rodičovských práv a povinnosti zavedený na ďalších 4 súdoch (Okresný súd Bardejov, Okresný súd Poprad, Okresný súd Rimavská Sobota, Okresný súd Vranov nad Topľou).

Po úspešnom ukončení pilotnej fázy sa očakáva zavedenie Cochemského modelu na všetky súdy s rodinno-právnou agendou.

3) Sekcia civilného práva spustila testovanie technických funkcionalít pre nastavenie časových rámcov, ako aj fáz konania. Počas tejto aktivity prebiehali nielen vyhodnocovania výsledkov testovania, ale aj školenia na pilotných súdoch k tomuto novému modulu, ktorý je implementovaný priamo v IS Súdny manažment.

Po úspešnom vyhodnotení pilotnej fázy má dôjsť k rozšíreniu daných riešení na všetky okresné a krajské súdy SR.

4) V rámci analýzy a nastavenia procesov na Ministerstve spravodlivosti SR bola vytvorená prvá verzia dokumentov Analýza a koncept riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál pre MS SR a Akčný plán implementácie procesov pre MS SR. K schváleniu ich finálnej verzie došlo v nasledujúcom roku.

 

2020 Cochem a súdna mapa

 
Na súdoch, ktoré zavádzajú nové postupy (inšpirované Cochemskym modelom) v rámci multidisciplinárneho prístupu k poručenskej agende či podporujú interdisciplinárnu spoluprácu podľa priebežných štatistík, došlo k vyššiemu percentu dosiahnutia rodičovskej dohody v čase medzi začatím súdneho konania a prvým pojednávaním.

Nielenže sa osvedčila spolupráca sudcov so psychológom, no zároveň je možné pozitívne hodnotiť aj aktivity advokátov a mediátorov, ktorí postupne nastavujú pravidlá pre rozvoj interdisciplinárnej spolupráce pri efektívnom dosahovaní rodičovských dohôd aj na úrovni poskytovania právnych služieb, mediačnej činnosti a činnosti poradenských konzultantov.

Pracovná skupina tiež pokračovala v diskusii o úprave navrhovanej súdnej mapy a s ňou súvisiacej špecializácii súdov a sudcov. Následne bol vydaný dokument Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy a prebehlo pripomienkové konanie k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých predpisov – LP/2020/587.

 
Napriek situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19 sa v rámci reštriktívnych opatrení pokračovalo v postupnom meraní a prehodnocovaní zavádzaných opatrení na súdoch. Formulovali a aktualizovali sa príručky a metodiky, ktoré boli v súvislosti s činnosťou pracovných skupín vypracované.


 

2021

Aktivita č. 3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na Ministerstve spravodlivosti SR a aktivita č. 4: Zhodnotenie a zmeranie efektivity zavedených procesov v rezorte justície budú za rok 2021 budú priebežne dopĺňané, nakoľko sú v procese realizácie.

 

 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk
​​​​​​
 
​​​​​​