Výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov
 
Zo Zoznamu tlmočníkov zverejneného na webovom sídle MS SR https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/tlmocnik a zo Zoznamu prekladateľov zverejneného na webovom sídle MS SR https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony
 
Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov poskytovaný MS SR, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu (položka 5 písm. i) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
 
Poplatok za výpis zo zoznamu tlmočníkov a prekladateľov možno uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu,  poštovým poukazom alebo  prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.