​Správcovská skúška

Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukončenia.
 
Správcovskú skúšku možno opakovať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného vykonania správcovskej skúšky. Podrobnosti ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
 
Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne. Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky.
 
Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, ktoré uchádzač o skúšku hradí ministerstvu, a ďalšie podmienky konania skúšky sa vhodným spôsobom zverejnia na webovom sídle ministerstva tak, aby sa skúška vykonala riadne a transparentne.
 
Skúšobnú komisiu tvoria traja členovia. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov menuje minister spravodlivosti.

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti:

  • Písomná časť pozostáva z písomného testu a štúdie. Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie s možnosťou výberu štyroch odpovedí ku každej otázke. Nesprávne označenú odpoveď uchádzač nemôže opraviť. Čas na vypracovanie testu je 45 minút. Maximálny počet získaných bodov za písomný test je 60 bodov.
     
    Písomná časť ďalej pozostáva z prípadovej štúdie, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Pri riešení prípadovej štúdie môže uchádzač používať všeobecne záväzné právne predpisy. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny. Zadanie prípadových štúdií medzi jednotlivými uchádzačmi na tej istej skúške je rovnaké. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov.

  • Ústna časť skúšky sa skladá z jednej otázky z oblasti konkurznej alebo reštrukturalizačnej ekonómie alebo jednej otázky z oblasti konkurzného alebo reštrukturalizačného práva (za ústnu časť skúšky môže uchádzač získať max. 60 bodov).

  • Skúška sa koná spravidla dva dni. Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky.


Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo nevyhovel, pričom na vyhovenie je potrebné získať aspoň 210 bodov z maximálnych 300 možných bodov.


 ​