Podmienka praxe v zmysle § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok a o zmene a doplnení ďalších zákonov:

-          5-ročná právna prax (z toho najmenej 3 roky exekučná prax).

 

Čo je právnická prax?

-          akákoľvek právnická prax, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého studňa na zahraničnej vysokej škole.

 

Čo je exekučná prax?

-          najmä výkon činnosti exekútora a exekútorského koncipienta,

-          ale aj prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta,

-          iná právna prax, ak o jej započítaní rozhodne komora, maximálne však v trvaní dvoch rokov.

 

Ako sa preukazuje právnická prax?

-          listina potvrdzujúca vykonávanie činnosti, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého studňa na zahraničnej vysokej škole, najmä pracovná zmluva, či iné osvedčenie preukazujúce charakter a dĺžku vykonanej právnickej praxe vydanej príslušným úradom, orgánom alebo štatutárnym orgánom zamestnávateľa členského štátu.

 

Ako sa preukazuje exekučná prax?

-          listina preukazujúca charakter a dĺžku činnosti, ktorý vydáva príslušný úrad, orgán členského štátu, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa členského štátu, alebo štatutárnym orgánom zamestnávateľa členského štátu, ktorým sa potvrdzuje prax exekútora, exekútorského koncipienta a tiež prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta.

 

Je potrebný úradný preklad listiny preukazujúcej nadobudnutie právnickej/exekučnej praxe v zahraničí?

-          áno, listiny preukazujúce vykonanú prax v zahraničí je potrebné preložiť, a to prostredníctvom prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Zoznam prekladateľov nájdete na: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel?f.453=24.11.2020&f.453=&f.23785=25588​