​​​​Termíny správcovských skúšok

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 817 688, sa uskutoční

 

·         dňa 05. decembra 2019 (písomná časť) o 9:30 hod.

·         dňa 12. decembra 2019 (ústna časť) o 9:30 hod.

  

v hoteli Avion, Ivanská cesta 15/A, Bratislava. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​

​​
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou AKADÉMIA s.r.o.Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 47 157 461, sa uskutoční

 

·         dňa 05. decembra 2019 (písomná časť) o 9:30 hod.

·         dňa 12. decembra 2019 (ústna časť) o 9:30 hod.


v hoteli Ambassador, Hlavná 101, Košice. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na správcovskú skúšku nájdete TU​​​. Ďalšie podrobnosti o správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti TU.​​


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Prihlášku na správcovskú skúšku v písomnej forme v listinnej podobe je potrebné DORUČIŤ v termíne do 04.11.2019 (vrátanena adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Sekcia dohľadu
Odbor dohľadu nad právnickými profesi​ami
Župné námestie 13
813 11  Bratislava

 
​Prihlášku je možné doručiť v elektronickej podobe na adresu: spravcovia@justice.sk, pričom je potrebné doručiť ju aj v listinnej podobe najneskôr však do 04.11.2019 (30 dní pred konaním skúšky), inak sa na žiadosť doručenú v elektronickej podobe neprihliada a uchádzač sa nemôže správcovskej skúšky zúčastniť.


Zoznam právnych predpisov tvoriacich podklad pre správcovskú skúšku:

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov​

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)​


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
​​