​Rozhodcovské súdy

STÁLE ROZHODCOVSKÉ SÚDY PODĽA ZÁKONA Č. 244/2002 Z.Z.

Zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území Slovenskej republiky môže byť len záujmové združenie právnických osôb, národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor, komora zriadená zákonom alebo právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Zoznam stálych rozhodcovských súdov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a zverejňuje ho na svojej internetovej stránke a minimálne raz za štvrťrok v Obchodnom vestníku.

Do zoznamu stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zapíše stály rozhodcovský súd, ktorého zriaďovateľ zverejnil tieto údaje v Obchodnom vestníku:

  • zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
  • zrušenie stáleho rozhodcovského súdu,
  • štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu a ich zmeny.

Základné informácie

Stále rozhodcovské súdy rozhodujú spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

V rozhodcovskom konaní sa rozhodujú všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určení či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

Z rozhodcovského konania sú vylúčené spory týkajúce sa:

  • vzniku, zmeny alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  • spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
  • spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

V rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

STÁLE ROZHODCOVSKÉ SÚDY, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽ JE DRŽITEĽOM POVOLENIA ROZHODOVAŤ SPOTREBITEĽSKÉ SPORY PODĽA ZÁKONA Č. 335/2014 Z.Z.

Spotrebiteľským sporom je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľské spory môžu byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a len spotrebiteľská rozhodcovská zmluva môže založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

Spotrebiteľské spory možno rozhodovať iba pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriaďovateľ je držiteľom povolenia udeleného ministerstvom podľa zákona č. 335/2014 Z. z.

Ministerstvo vedie a na svojej internetovej stránke zverejňuje Zoznam stálych rozhodcovských súdov, ktorých zriaďovateľ je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory a Zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory​.

 

Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa prílohy č. 3      k zákonu č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňovaný v súlade s § 40 ods. 2 písm. h) citovaného zákona:

Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku [.pdf, 333 KB]

 

Základné informácie

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z.z. možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je, alebo nie je; naliehavý právny záujem na určení podľa tohto zákona má len spotrebiteľ.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory týkajúce sa:

  • vzniku, zmeny alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  • spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
  • spory, ktoré vznikli v priebehu alebo súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným konaním.