Register diskvalifikácií

Register diskvalifikácií je verejne prístupný register, ktorý je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva. Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina.

V registri diskvalifikácií sa evidujú počas doby diskvalifikácie údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu (tzv. vylúčený zástupca). 

Údaje o vylúčených zástupcoch sú získané z diskvalifikačných listov súdov Slovenskej republiky. Doba diskvalifikácie je uvedená priamo v rozhodnutí o vylúčení alebo je 3 roky. 


Z registra diskvalifikácií vydá Okresný súd Žilina na základe žiadosti a po splnení poplatkovej povinnosti žiadateľovi osvedčenie o tom, či voči jeho osobe v registri diskvalifikácií určitý záznam vedený je alebo nie je.

Register diskvalifikácií nájdete na tomto odkaze​.