Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.

Podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len ZRPVS) je oprávnená osoba povinná overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora ku dňu 31.12. Uvedenú povinnosť môže oprávnená osoba splniť najskôr 31.12. Pred týmto dňom overenie zasielať nemôže; cieľom ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS je deklarovať stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka a nie skôr

ZRPVS neurčuje najdlhšiu možnú lehotu, kedy možno zaslať oznámenie o overení súdu po tomto dátume. Zároveň však i v zmysle § 11 ods. 6 ZRPVS je možné toto oznámenie zaslať „bezodkladne“ po tom, ako sa oprávnenej osobe podarí zistiť výsledok – že konečný užívateľ výhod sa nezmenil. To znamená, že zaslať oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je možné i po 31.12. Je však potrebné si uvedomiť, že nesplnenie povinnosti overenia identifikácie môže pre partnera verejného sektora znamenať pozastavenie plnenia zo strany verejného sektora až do momentu, kým uvedená povinnosť nie je splnená, t. j. do momentu, kedy sa dátum oznámenia o overení konečných užívateľov výhod objaví v registri partnerov verejného sektora. 

Oznámenie o overení identifikácie sa zasiela súdu prostredníctvom elektronickej služby „Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod“, pričom k oznámeniu sa neprikladajú žiadne prílohy.