Cena Karola Planka za​ rok 2018       V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila „Cenu Karola Planka za rok 2018“


                         prof. JUDr. Karlovi MARKOVI, CSc.Z radov študentov

                                 Bc. Lukášovi TOMAŠOVI.


Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, Mgr. Gábor Gál, dňa 25. septembra 2019.


            Redakčná rada 

​​