Cena Karola Planka za rok 2014

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 

„Cenu Karola Planka za rok 2014“

 

Mgr. Róbertovi JAKUBÁČOVI

 
  

Z radov študentov

Mgr. Natálii JURÁŠOVEJ

 
 
 
Ceny slávnostne odovzdala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR, JUDr. Monika Jankovská, dňa 15. apríla 2015.
 
 
                                                                    Redakčná rada