Cena Karola Planka za rok 2011

 

V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

  

„Cenu Karola Planka za rok 2011“

  JUDr. Tomášovi ĽALÍKOVI, PhD.

 

Z radov študentov

 Jaroslavovi ČOLLÁKOVI

 
Ceny slávnostne odovzdal minister spravodlivosti SR, JUDr. Tomáš Borec, dňa 14. júna 2012.

 Redakčná rada časopisu Justičná revue