Ceny Karola Planka za rok 2004 

Tento rok sa uskutočnil piaty ročník odovzdávania literárnej Ceny Karola Planka. Táto Cena bola ustanovená rozhodnutím redakčnej rady časopisu Justičná revue, ako spôsob verejného ocenenia autora, ktorý publikuje v tomto časopise.

 

 

 

Cenou sa oceňuje autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax. Cena Karola Planka sa udeľuje tiež za najlepší článok, ktorý napísal študent.

  

Redakčná rada Justičnej revue rozhodla udeliť Cenu Karola Planka

 

  doc. JUDr. Milanovi Ďuricovi, PhD.

  za súbor odborných článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2004, a to

•„Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (JR 1/2004);
 •Pluralita veriteľov ako jedna z podmienok pre vyhlásenie konkurzu (JR 2/2004);
 •Podmienky pre podanie vylučovacej žaloby v konkurznom konaní (JR 3/2004);
 •Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom (JR 6-7/2004)".
 
 
Z radov študentov Cena Karola Planka bude udelená
 

Lukášovi Valúškovi 

za odborný článok
 
 „Inštitút zneužitia práva v súkromnom práve vo vybraných štátoch a v Slovenskej republike, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue číslo 4/2004.