Cena Karola Planka za rok 2003

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila

 

  
„Cenu Karola Planka za rok 2003“

 

 doc. JUDr. Václavovi NESROVNALOVI, CSc. – in memoriam

 za článok „Problém zásady materiálnej pravdy“, uverejnený v časopise Justičná revue č. 12/2003 

Redakčná rada ďalej udelila titul

 „Nominant Ceny Karola Planka za rok 2003“
 

Mgr. Zuzane KUPCOVEJ, PhD.

 za súbor článkov uverejnených v časopise Justičná revue v roku 2003,
 

doc. JUDr. Jánovi SVÁKOVI, CSc.

 
za článok „Rozhodovanie sporov pri výkone športovej činnosti“ uverejnený v časopise Justičná revue č. 8-9/2003.
   Ceny  slávnostne odovzdal minister spravodlivosti JUDr. Daniel Lipšic 22. marca 2004.