Cena Karola Planka za rok 2001

 
V zmysle Štatútu Ceny Karola Planka (uverejnený bol v čísle 2/2000 Justičnej revue) redakčná rada časopisu Justičná revue udelila
 
„Cenu Karola Planka za rok 2001“
 

JUDr. Milošovi HAŤAPKOVI

 za súbor článkov; do pozornosti sa dáva článok „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako kolízny opatrovník maloletého dieťaťa“. Uverejnený bol v č. 11/2001.
 
 
Redakčná rada ďalej ocenila titulom
„Nominant Ceny Karola Planka za rok 2001“
 

doc. JUDr. Soňu KOŠIČIAROVÚ, PhD.

 za odborný článok „Ústavné právo na priaznivé životné prostredie – forma bez obsahu?“ , uverejnený v č. 10/2001.
 

JUDr. Petra KERECMANA, PhD.

za súbor odborných článkov uverejnených v roku 2001.
 
Ceny boli slávnostne odovzdané ministrom spravodlivosti JUDr. Jánom Čarnogurským 28. marca 2002.