Milosť

Inštitút milosti je vyjadrením ústavného práva prezidenta republiky odpustiť alebo zmierniť odsúdenému uložený trest. Trestný poriadok ustanovuje pre ministra spravodlivosti povinnosť zabezpečiť podklady pre rozhodnutie prezidenta o milosti, čo zahŕňa vyžiadanie spisového materiálu, vzťahujúceho sa na predmetnú trestnú vec.
Výsledkom je vypracovanie odporúčania ministra pre rozhodnutie prezidenta, ktorým však prezident nie je viazaný.

Často kladené otázky