DOVOLANIE V TRESTNOM KONANÍ

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý môže podať oprávnená osoba proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré mu predchádzalo, ak je toto porušenie dôvodom dovolania podľa § 371 Tr. por.
  
 
 
V prípade ďalších otázok k dovolaniam sa môžete na ministerstve spravodlivosti obrátiť na Odbor trestného súdnictva.