Nové procesné k​​​ódexy​

​Prvého júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri procesné kódexy - Civilný sporový poriadok [.pdf, 1 MB] (zákon č. 160/2015 Z. z.), Civilný mimosporový poriadok [.pdf, 823 KB] (zákon č. 161/2015 Z. z.) a Správny súdny poriadok [957 KB] (zákon č. 162/2015 Z. z.), ktoré nahradia doteraz platný Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb.).

V záujme predchádzania prípadným výkladovým nejasnostiam novej právnej úpravy v aplikačnej praxi zriadilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky e-mailovú adresu, na ktorej je možné sa dotazovať k výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z.), Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) a Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Zdôrazňujeme, že výklad Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky má výlučne nezáväzný charakter a nenahrádza právny názor vyslovený príslušným súdom, ktorý je jediným orgánom príslušným na interpretáciu ustanovení právnych predpisov v rámci ich aplikácie pri rozhodovacej činnosti v konkrétnom konaní (viďte § 2 ods. 2, 3 zákona č. 385/2000 Z. z.)

Vaše prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu rekodifikacia.proces@justice.sk​

Najčastejšie k​​ladené otázky

Legislatívny proces

Súvisiace predpisy

Vzory pre fyzické a právnické osoby

Vzory a poučenia pre súdy​