ELEKTRONICKÝ SÚDNY SPIS

 
Projekt „Rozvoj a technologickú inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“, ktorého cieľom je postupná elektronizácia súdneho spisu a vytvorenie účinného a efektívneho informačného nástroja pre výkon súdnej moci v Slovenskej republike, teda komplexný informačný systém na správu a vedenie civilnej, obchodnej, správnej a trestnej agendy pre súdy SR je financovaný zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Tento projekt významnou mierou prispeje k zúženiu priestoru na korupciu v súdnej moci, posilní rezort inštitucionálne, eliminuje značnú decentralizáciu informačných systémov a zlepší ich kapacitu a priepustnosť vo vzťahu k zainteresovaným orgánom a občanom.

 Aktivita:

Technologické riešenie ESS
Projekt pozostáva z rozvoja technickej, technologickej a procesnej platformy, na ktorej je budovaná súdna moc smerom k elektronizovanej podpore súdneho konania. Vychádza z funkčného rozšírenia aktuálne používaného programového vybavenia pre civilnú, obchodnú a správnu súdnu agendu informačného systému súdneho manažmentu, do ktorého sa zakomponuje funkcionalita momentálne samostatne a oddelene prevádzkovaného riešenia pre trestnú súdnu agendu. Po zjednotení dvoch hlavných podporných programových vybavení súdno-trestnej agendy a súdneho manažmentu vznikne nový súdny systém, s dvoma funkčnými doménami, a to súdno-trestná agenda a súdno-civilná agenda, ktorá umožní vzájomné zdieľanie registrov, číselníkov ako aj používateľov.
 
 Aktivita:

Modernizácia technologického vybavenia súdov Slovenskej republiky
Predpokladom rozvoja informačného systému pre súdy je okrem rozvoja jeho funkcionalít prechod na nové moderné technológie. Vo výstupnom riešení bude informačný systém pre súdy  spĺňať bezpečnostné štandardy, všetky toky dát budú šifrované a ukladané na osem centrálnych úložísk krajských súdov, čo prinesie možnosť okamžitého prístupu a distribúciu spracovávaných spisov i vzdialene, čím odpadne kopírovanie a prenášanie spisov, dokladov a iných písomností v rámci súdov, napr. pri zmene miestnej príslušnosti súdu, zmeny zákonného sudcu atď.
Systém umožní nahliadať používateľom súdneho manažmentu do spisov i vzdialeným prístupom, samozrejme za prísneho dodržania všetkých bezpečnostných opatrení. Taktiež bude poskytovať plnú elektronickú podobu súdneho spisu so všetkými jeho listinnými prílohami. Cieľom je aj príprava systému na zaručený elektronický podpis na všetkých úrovniach vedenia elektronických dokumentov.
Hlavnými výstupmi projektu sú teda najmä vybudovanie a nasadenie elektronického súdneho spisu, základnej funkcionality dátového úložiska súdov, s tým súvisiace nevyhnutné zmeny infraštruktúry, ďalej nahrávanie súdnych pojednávaní, skenovanie a elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa.
Týmto rozvojom sa sleduje najmä zvýšenie transparentnosti súdnych konaní, zvýšenie prístupnosti k spisom, lepšie oboznamovanie sa s úkonmi súdu smerom k účastníkom konania, rýchlejšia forma doručovania súdnych rozhodnutí, zníženie administratívnych úkonov, personálnej náročnosti a podpora práce zamestnancov súdov, eliminácia chybovosti ľudského faktora pri súdnom konaní a tým podpora odstránenia akýchkoľvek korupčných medzier v existujúcom procese. Elektronizácia súdneho spisu podporí zníženie súdnych prieťahov v súdnych konaniach, prinesie rýchlejšiu formu doručovania súdnych rozhodnutí a zníženie administratívnych nákladov.
 Finančný príspevok : 3 024 032 eur
Ukončenie všetkých aktivít projektu: 06/2015
 
Swiss_logo.jpg     UV SR_logo.jpg