ELEKTRONICKÝ SÚDNY SPIS

 

Cieľom modulu Elektronický súdny spis je zabezpečiť  najmä vstup elektronických dokumentov z rôznych zdrojov pre zabezpečenie maximálnej efektivity pri zavádzaní plne elektronickej práce so súdnym spisom; manažment elektronických dokumentov počas ich bežného životného cyklu; poskytovanie elektronických dokumentov pre ostatné systémy pri zachovaní vysokého stupňa bezpečnosti; súlad aplikačného programového vybavenia súdov s výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
 
 
Hlavným cieľom je najmä poskytovať verejnosti transparentné informácie o činnosti súdov s rešpektovaním ustanovení o verejných, neverejných,  osobných a utajovaných informáciách a aj vybudovanie koherentnej a komplexnej údajovej základne; poskytovať odbornej verejnosti (notárom, advokátom, exekútorom, súdnym znalcom, tlmočníkom, a.i.) transparentné informácie o činnosti súdov a zefektívniť tok informácii medzi súdmi a odborníkmi z danej oblasti. Nezanedbateľnými výstupmi budú poskytovanie kvalifikovaných štatistických prehľadov,  distribúcia spisov medzi krajmi a centrálou a export údajov na verejný portál.