Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

    
     Cieľom modulu Elektronického denníka znalca je zabezpečenie efektívneho  štátneho dohľadu MS SR prostredníctvom informácií o znalcovi, o jeho činnosti, o počte žiadostí/úkonov znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ZTPČ), o aktuálnom zaťažení pre potreby orgánov verejnej správy/verejnej moci  pri ich rozhodovaní o výbere a ustanovovaní konkrétneho znalca v reálnom čase,  informácií o nákladoch rozpočtu verejnej správy na úkony ZTPČ v konkrétnych odboroch/odvetviach, druhoch konania, konkrétnych rozpočtových kapitolách a ich porovnávanie v jednotlivých geografických regiónoch vrátane vyúčtovania/krátenia znalečného a tlmočného a prieťahov pri ich vyplácaní a iné štatistické ukazovatele ; zrýchlenia trestného konania a súdneho konania prepojením na elektronický súdny spis s cieľom skracovať/odstraňovať súdne prieťahy cez identifikáciu ich kľúčových príčin vzniku v oblasti zákona o znalectve, tlmočníctve a prekladateľstve (ZoZTP) cez umožnenie kontroly činnosti/nečinnosti znalcov v reálnom čase; zníženia administratívnej záťaže orgánov verejnej správy/moci a zníženia administratívnej záťaže na strane znalcov vzhľadom na ZoZTP cez umožnenie viesť im efektívne denník v elektronickej podobe, ktorý skráti čas potrebný na vypracovanie úkonov ZTPČ a zníži náklady na ich vypracovanie a archiváciu.
 
Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa bude aplikácia prístupná všetkým jednotlivým znalcom, ktorí vďaka nemu získajú online aktualizovaný prehľad o svojej činnosti. Zároveň budú sumárne údaje za všetkých znalcov prístupné MS SR pre ich jednoduché a efektívne vyhodnocovanie poskytujúce analýzy nad údajovou základňou.