Dátové úložisko súdov 

      Cieľom je zabezpečovať manažment archivovaných dátových objektov. Hlavnými funkčnými požiadavkami sú vkladanie, získavanie, vyhľadávanie a odstraňovanie archivovaných dátových objektov; prevádzka v súlade s politikou archivácie (údržba, autorizácia, overiteľnosť elektronických podpisov, vkladanie archívnych časových pečiatok); poskytovanie manažmentu archivovaných dátových objektov aj prostredníctvom webových služieb; tvorba záznamov preukazujúcich dátovú integritu (zabezpečenie proti pozmeňovaniu); ochrana proti neoprávnenému prístupu; uchovanie nespochybniteľnej pravosti obsahu aj po uplynutí ľubovoľnej doby; možnosť nepriamo manažovať archiváciu aj prostredníctvom externej aplikácie; auditovanie a funkcie zabezpečujúce auditovanie operácií s jednotlivými dokumentmi. Za týmto účelom bude k dispozícii podrobný záznam histórie, ale aj nástroje pre používateľov s príslušnými právami na vyhľadávanie záznamov; administrácia a vzhľadom na predpokladaný rozsah ukladaných dát aj ich rôznorodú štruktúru predpokladáme implementáciu špecializovanej administrácie na mieru potrebám správcov systému. Riešenie bude zohľadňovať pokrok v kryptoanalýze a výpočtových schopnostiach hardvéru, zmenách v softvérových technológiách a legislatívne aspekty.