Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, alebo aj sledovanie konzumácie alkoholických nápojov, omamných látok a pod.). Tieto tresty sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Využitie e-služieb pokryje aj také oblasti, ako sú prípady domáceho násilia, drobných krádeží, obťažovania, neprispôsobivého susedského správania a pod. Využiť elektronické monitorovanie možno v zásade pri všetkých troch základných etapách trestnej justície, t.j. pred samotným súdnym rozhodnutím o vine, ako súčasť alternatívneho trestu voči trestu odňatia slobody, po prepustení ako súčasť probačného dohľadu.
 

Vybrané služby projektu:

  •  Interaktívny probačný dohľad
(služba určená pre osoby, ktorým bola uložená sankcia domáceho väzenia, povinnej práce, zákazu konzumácie alkoholu a pod.; alternatívne tresty vyžadujúce probačný dohľad budú môcť byť vykonávané oveľa efektívnejšie s využitím monitorovacieho zariadenia, ktoré umožní zo strany probačného úradníka aktívnu aj pasívnu kontrolu osoby, ktorej bol uložený alternatívny trest)
  •  Vydanie interaktívneho varovania obetiam domáceho násilia
(služba určená pre obete domáceho násilia; obete budú mať prenosné zariadenie, ktoré ich bude informovať o narušení ochranného perimetra násilníkom; cez zariadenie bude možné komunikovať s políciou a požiadať o zásah)
  •  Vydanie varovania organizátorom športových a iných podujatí
(služba pre organizátorov športových a iných podujatí pred osobami, ktoré majú zakázaný vstup na športové alebo iné hromadné podujatia)
 
Skutočný potenciál elektronického monitorovania odsúdených sa naplno využije publikovaním elektronických služieb, ktoré umožnia občanom a podnikateľom nahlasovať porušenia zákona, zavedenie aktívnych služieb varujúcich pred prítomnosťou odsúdených osôb (využitie pre obete domáceho násilia, varovanie predajcov pred prítomnosťou páchateľov drobných krádeží a pod.), ako prevencia násilnej a majetkovej trestnej činnosti a v neposlednom rade v zavedení samotného elektronického monitoringu odsúdených využívajúcich alternatívne tresty (napr. domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku a pod.)
 
Implementáciou projektu, ktorej začiatok realizácie hlavných aktivít sa predpokladá vo februári 2014, sa zavedie moderný, efektívny a integrovaný informačný systém poskytujúci elektronické služby súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb slúžiace občanom, podnikateľom, ako aj samosprávam a budú vytvorené podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov (napr. trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, zákaz priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, zákaz konzumácie alkoholických nápojov a pod.), ktoré sú výrazne efektívnejšie vo vzťahu k resocializácii, reedukácii a náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Projekt svojimi elektronickými službami pokryje aj také oblasti, ako sú prípady domáceho násilia, obťažovania alebo násilia a výtržníctva v rámci športových podujatí.
 
Projekt s predpokladanými výdavky na realizáciu plánovaných aktivít vo výške 26 945 900,00 Eur  je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti na základe  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola podpísaná medzi Ministerstvom financií SR, ako sprostredkovateľským orgánom a Ministerstvom spravodlivosti SR, ako prijímateľom pomoci a dňa 5.decembra 2013 nadobudla účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv.
 
Tlačové správy
 
 
 
 
Heslo OPIS: TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
 
 opis.png     1logo MF.png         ro_opis.png      EU.png
                          Sprostredkovateľský orgán Riadiaci orgán  Európska a únia
 
Európsky fond regionálneho rozvoja