Centralizovaný  systém súdneho riadenia - CSSR

            
loga_small.png 
 
 


Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Názov projektu: Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR
Kód projektu v ITMS2014+: 311071Y855
Miesto realizácie projektu: celé územie SR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 11 857 165,33 €

Stručný opis projektu:
Projekt je zameraný na optimalizáciu a zautomatizovanie procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb v rezorte spravodlivosti. Bude vytvorený nový informačný systém CSSR, ktorý prinesie lepšie podmienky pre zrýchlenie súdnych konaní, inými slovami predpokladá sa  zvýšenie počtu vybavených podaní a zníženie času potrebného na vybavenie jednej veci. 
Systém bude slúžiť ako „asistent sudcu“, ktorý mu umožní rýchlejšie sa orientovať vo veciach pridelených mu na konanie a rozhodnutie. Nasadia sa nástroje pre rozpoznávanie obdobných spoločných znakov pre identifikáciu podobných súdnych konaní a vydaných rozhodnutí. Zlepší sa riadenie súdov, ktoré  sa dosiahne vďaka efektívnemu a automatickému rozdeľovaniu úloh na základe stanoveného workflowu. 
Primárnou požiadavkou, ktorá je kladená na prácu so všetkými IS v rezorte, je princíp jediného zápisu údajov pre potreby všetkých IS. Lepšia práca s údajmi posilní transparentnosť súdnictva. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita a nezávislosť súdneho systému vďaka IT nástrojom a technológiám. 
Projekt zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb určených pre súdy SR, Najvyšší súd SR ako aj klientov súdov a ďalšie externé subjekty.
Z realizovaného projektu budú mať úžitok:
Sudcovia - zvýšením kvality podpory pri rozhodovaní 
Pracovníci súdov - zjednodušením práce 
Ministerstvo spravodlivosti SR - zvýšením kvality údajov a následne zlepšením rozhodovania
Predsedovia súdov - kvalitnými informáciami o procesoch na súdoch a zlepšením rozhodovania 
Verejnosť a advokáti - kvalitnejšími informáciami (napríklad aktuálne notifikácie o zmenách na súdnom prípade), zrýchlením súdnych konaní

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/
Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.vicepremier.gov.sk/ 
Webové sídlo riadiaceho orgánu: http://www.mindop.sk/index/index.php  
Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/​