Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach​

Poskytnutie  dočasnej ochrany pred veriteľmi a na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov, je v aktuálnej situácii nutnosťou. Ministerstvo spravodlivosti SR preto reaguje nielen na súčasné dianie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ale snaží sa byť nápomocné aj všetkým podnikateľom, ktorí sa ocitli vo finančných ťažkostiach v oblasti podnikania. Ministerstvo spravodlivosti SR preto vytvorilo právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov, ktorí majú centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky.​

Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach je upravená v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na komunikáciu so súdom pri dočasnej ochrane sú určené nižšie uvedené formuláre, ktoré sa podávajú výlučne príslušnému súdu.

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021 vrátane trvania jej účinkov. Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii. 

Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou podľa zákona č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ak na základe podanej žiadosti súd poskytne dočasnú ochranu podľa tohto zákona, dočasná ochrana podľa predchádzajúceho zákona zaniká.


 

Na poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné:

  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Vyberte súd, ktorému je podanie určené. Na podanie, ktoré nebude podané elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu a prostredníctvom na to určeného formulára, súd nebude prihliadať.

FORMULÁRE PRE ELEKTRONICKÉ PODANIA :​

Príslušnosť súdu na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. 

Námietku proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie/predĺženie dočasnej ochrany, žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany a kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany je potrebné podať súdu, ktorý dočasnú ochranu poskytol. 
 

Okresný súd Trnava​


Okresný súd Žilina


 

Okresný súd Banská Bystrica


 

Okresný súd Prešov


 

FORMULÁRE PRE LISTINNÉ PODANIA :​

V listinnej podobe možno podať len kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany v listinnej podobe je potrebné podať súdu, ktorý dočasnú ochranu poskytol. 


 
​​​​​