1. Kto je to znalec a čo je znalecká činnosť 


 
Laicky najzrozumiteľnejšia je  definícia pojmu znalec podľa súdnej praxe, podľa ktorej je znalec osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené a v znaleckom posudku zadávatwľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia.

Legálna (zákonná) definícia pojmu znalec na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "ZZTP"), podľa ktorého:

„Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 
a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).“

Znalec podľa písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 
 
Znalec podľa písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci. 

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu znalecká činnosť obsahuje ustanovenie § 16 ods. 1 ZZTP​, podľa ktorého znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v ZZTP znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
 
Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne, riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a
nestranne.

2. Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia
 
Znalci sa do zoznamu znalcov zapisujú do príslušného znaleckého odboru, a pokiaľ sa odbor člení na odvetvia, tak aj do znaleckého odvetvia.
 
Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Zoznam znaleckých odborov a odvetví - Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   ​


3. ZákladnÁ Právna úprava výkonu znaleckej činnosti


Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov ​
 

​​

​​​​