1. Kto je to znalec a čo je znalecká činnosť 

Laicky najzrozumiteľnejšia je definícia pojmu znalec podľa súdnej praxe, podľa ktorej znalec je osobou, ktorá prostredníctvom svojich odborných znalostí (v odbore, v ktorom bola zapísaná do zoznamu znalcov) posudzuje skutočnosti, ktoré jej boli zadávateľom určené  a v znaleckom posudku zadávateľovi oznamuje subjektívny výsledok svojho posúdenia.


 

Legálna (zákonná) definícia pojmu znalec na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj len „ZZTP“), podľa ktorého:

„Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je 

 a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (vedenom MS SR) alebo

 b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15 ZZTP (tzv. „znalec ad hoc“).“


 

Znalec podľa písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu. 

Znalec podľa písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci. 

Legálnu (zákonnú) definíciu pojmu znalecká činnosť obsahuje ustanovenie § 16 ods. 1 ZZTP​

podľa ktorého znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v ZZTP znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne,  riadne a v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.

2. Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia

Znalci sa do zoznamu znalcov zapisujú do príslušného znaleckého odboru, a pokiaľ sa odbor člení na odvetvia, tak aj do znaleckého odvetvia.

Zoznam znaleckých odborov a odvetví  je obsahom prílohy č. 1 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je obsahom prílohy č. 2 k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ​

 

3. Základná právna úprava výkonu znaleckej činnosti

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov ​