Poistenie znalcov 

Dočasné pozastavenie výkonu činnosti

Prerušenie výkonu činnosti 

Overovanie odbornej spôsobilosti znalcov

Zmeny v Zozname znaleckých odborov a odvetví a s tým súvisiace zmeny v Zozname znalcov účinné od 01.08.2018

Sústavné vzdelávanie znalcov

Prebiehajúce legislatívne procesy týkajúce sa právnej úpravy výkonu znaleckej činnosti

Výkon znaleckej a prekladateľskej činnosti v elektronickej podobe​


 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vám vo veci opatrení na zabránenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) poskytuje nasledovné vyjadrenie.

 

Ako vyplýva z písmena A opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020 (ďalej len „opatrenie“), s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem tých, ktoré sú výslovne zmienené v opatrení.  Podľa bodu 17 písmena A opatrenia, medzi výnimky patria tiež prevádzky poskytujúce služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

 

Pre všetky prevádzky uvedené v písmene A opatrenia, teda aj na miesto výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, sa podľa písmena C opatrenia vzťahujú nasledovné hygienické opatrenia:

 

       -        vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško,               šál, šatka, atď.),

       -        pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

       -        v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

       -        počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci             na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

       -        na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené                 hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, činnosť musí byť odmietnutá alebo môže byť odmietnutá len z dôvodov uvedených v zákone. Postup súdov je s účinnosťou od 27. marca 2020 osobitne upravený zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, kde je v § 3 ods. 1 písm. a) upravené, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. 

 


​​​​​​​​