1. Čo je cezhraničné poskytovanie služby v SR ?

Je to dočasné, príležitostné, občasné, nepravidelné, prípadne jednorazové poskytovanie služby (podnikanie) v SR fyzickou alebo právnickou osobou usadenou1) v inom členskom štáte EÚ2) (štát usadenia) a založenou podľa práva tohto štátu. Ide o časovo ohraničené poskytovanie služieb v SR osobou z iného členského štátu.

1) usadenie sa je faktický sústavný, pravidelne sa opakujúci výkon hospodárskej činnosti/podnikania poskytovateľom služby na trvalom základe, na neurčitý čas, prevažne prostredníctvom stabilnej infraštruktúry (kancelárie, prevádzkareň, sídlo, ústredie...), odkiaľ sa skutočne poskytovanie služby/podnikateľská činnosť riadi, resp. vykonáva.
   (fyzická osoba - štátny príslušník iného členského štátu alebo právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území SR alebo iného členského štátu).
2) iný členský štát EÚ ako SR.

2. Aký je časový rozsah cezhraničného poskytovania služby ?

Časový rozsah cezhraničného poskytovania služby môže byť rôzny v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Je ohraničený dobou určitou, ktorej dĺžka je spravidla vopred známa. Dočasná a príležitostná povaha činnosti je definovaná časovým úsekom (týždňový, mesačný resp. ročný výkon činnosti), alebo činnosťou (jeden, dva projekty, prípadne aj viac projektov).

3. Kto môže cezhranične poskytovať služby v SR?

Každá zahraničná fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo zahraničná právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v tomto štáte, v ktorom poskytuje služby trvale, na neurčitý čas (štát usadenia), na základe a v rozsahu oprávnenia na poskytovanie týchto služieb, ktoré vydal príslušný orgán štátu usadenia (podmienky cezhraničného poskytovania služby v SR sú uvedené v 6. bode).
 

4. Aké sú hlavné znaky pre rozlíšenie cezhraničného poskytovania služby od trvalého poskytovania služby v SR?

Rozhodujúcimi faktormi pre určenie, či ide o cezhraničné poskytovanie služby alebo trvalé poskytovanie služby je čas trvania, kontinuita, periodicita, početnosť poskytovanej služby, prípadne charakter služby, či infraštruktúra. Každá služba sa posudzuje individuálne. V prípade naplnenia znakov trvalého poskytovania služby, ako je jeho sústavnosť, pravidelnosť, stabilná infraštruktúra, väzba na stálu prevádzkareň, stále získavanie zákazníkov/príjemcov služieb, stabilný nepretržitý profesionálny výkon činnosti a pod. musí poskytovateľ služby získať oprávnenie od príslušného orgánu SR (uznanie odbornej kvalifikácie, prípadne získanie európskeho profesijného preukazu alebo samotného oprávnenia).

5. Ktoré služby je možné poskytovať cezhranične v SR?

V zásade je možné poskytovať cezhranične všetky služby s výnimkou tých, na ktoré sa zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu 
nevzťahuje a s výnimkou služieb, ktorých charakter neumožňuje cezhraničné poskytovanie služieb alebo ich je možné cezhranične poskytovať len v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch SR, prípadne právnych aktoch Spoločenstva.

Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na výkon činnosti znalcov.

6. Za akých podmienok je možné cezhranične poskytovať služby znalcov v SR?

Vo všeobecnosti držiteľ oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré mu vydal príslušný orgán štátu usadenia  musí zistiť, či služba, ktorá sa má poskytnúť cezhranične na území SR, nie je regulovaným  povolaním, či regulovanou odbornou činnosťou (ďalej „regulované povolanie“).

Regulovaným povolaním je také povolanie, pre ktorého výkon sú právnymi predpismi SR stanovené požiadavky  na odbornosť, t. j. kvalifikačné predpoklady, prípadne aj iné predpoklady, bez ktorých nemôže osoba toto  povolanie vykonávať (napr. stupeň a odbor vzdelania, prax, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom služby a pod. ) Pokiaľ služba nie je regulovaná v SR poskytovateľ môže začať poskytovať služby na území SR.

V prípade, ak služba je v SR regulovaná, čo je aj prípad znaleckej činnosti, ohlási začatie poskytovania služby jednotnému kontaktnému miestu alebo priamo príslušnému orgánu, ktorý vydáva v SR oprávnenie na výkon znaleckej činnosti, čo je MS SR.


Ak je povolanie (služba) je v SR regulované (znalecká činnosť regulovaná je), občan členského štátu, ktorý splnil podmienky uvedené v 3. bode, môže cezhranične poskytovať rovnaké služby na území SR bez uznania odbornej kvalifikácie, ak

a) toto povolanie je v členskom štáte, v ktorom poskytoval služby regulovaným povolaním alebo je regulované vzdelávanie a odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného povolania alebo

b) vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje.


Poskytovateľ služby je povinný pri cezhraničnom poskytovaní služby, ktorá je v SR regulovaným povolaním, a teda aj pri výkone znaleckej činnosti, pred jej prvým poskytnutím predložiť

a) kópiu dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,

b) doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),

c) doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),

d)  potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a
e)  doklad o poistení zodpovednosti za výkon znaleckej činnosti.

7. Príslušnosť orgánov pre splnenie oznamovacej povinnosti: 

Orgánom príslušným pre splnenie oznamovacej povinnosti a predloženie zákonom stanovených dokladov o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR je MS SR alebo ktorékoľvek jednotné kontaktné miesto.

8. Časový limit oznámenia cezhraničného poskytovania služieb

Doklady je potrebné predložiť jednotnému kontaktnému miestu alebo MS SR v určitom časovom predstihu pred zamýšľaným  dňom prvého poskytnutia služby v SR. 

Ak dôjde počas výkonu služby k zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa písm. a) až e) je poskytovateľ služby povinný do 8 dní písomne oznámiť zmenu a predložiť o tom doklad.

9. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti:

Cezhraničnému poskytovateľovi služby, ktorý si splnil povinnosť a predložil zákonom stanovené doklady o cezhraničnom poskytovaní služby na území SR MS SR potvrdí ich prijatie neformálnym spôsobom. V praxi môže ísť o potvrdenie prijatia niektorých skutočností na druhopise sprievodného listu, prípadne aj vydaním samostatného potvrdenia o prijatí označených údajov a priložených dokladov bez úhrady správneho poplatku.

10. Frekvencia oznamovacej povinnosti

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na cezhraničného poskytovateľa služieb s ohľadom na obsah poskytovanej služby a bez ohľadu na frekvenciu jej poskytovania.

11. Platnosť oznámenia o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb

Oznámenie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb má v prípade (dovoleného) poskytovania (rovnakej) služby neobmedzenú platnosť.

12. Oznámenie cezhraničného poskytovania služieb


Oznámenie cezhraničného poskytovanie služieb je možné podať:
 - elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR tomto linku

alebo

 - osobne na jednotnom kontaktnom mieste alebo ministerstve 

Tlačivo – oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na 

13. Doplňujúce informácie


Poskytovateľ znaleckej služby môže požiadať domovský príslušný orgán alebo jednotné kontaktné miesto s cieľom získať Európsky profesijný preukaz (čl. 4c) a 4d) smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a § 44 až 48 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii​

​​