Vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa v Zozname tlmočníkov a prekladateľov
 
Zoznam znalcov je vedený v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka TLMOČNÍCI/PREKLADATELIA, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu tlmočníkov, resp. prekladateľov.
 
Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) odbor/jazyk, ii) meno a priezvisko tlmočníka/prekladateľa, iii) evidenčné číslo, v) kraj a vi) okres, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných tlmočníkov alebo prekladateľ, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho tlmočníka, resp. prekladateľa).
 
Zoznam tlmočníkov
 
 
Zoznam prekladateľov
 
 
Na účely určenia príslušného tlmočníckeho a prekladateľského odboru a následne konkrétneho tlmočníka alebo prekladateľa slúži zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov.
 
Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov  je obsahom prílohy č. 3                k vyhláške č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
ZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV.pdfZOZNAM TLMOČNÍCKYCH A PREKLADATEĽSKÝCH ODBOROV PODĽA JAZYKOV.pdf