Skúšky a zápis 

SKÚŠKY

Písomná prihláška na odbornú skúšku sa podáva na ministerstvo spravodlivosti, má obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu a odbor (jazyk), z ktorého má žiadateľ záujem vykonať odbornú skúšku.


   

Okruh otázok na odbornú skúšku tlmočníkov a prekladateľov

 

Pramene:

 

-       Zákon č. 382/2004 Z. z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon c. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       Vyhláška č. 491/2004 Z. z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Okruh otázok na právny test:

 

1. Vymedzenie základných pojmov podľa zákona c. 382/2004 Z. z., o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (tlmočník, prekladateľ, zadávateľ, atď.)

2. Tlmočné (odmeny, náhrady výdavkov, náhrady za stratu času, preddavok, vyúčtovanie tlmočného)

3. Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

4. Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

5. Dočasné pozastavenie výkonu činnosti

6. Prerušenie výkonu činnosti

7. Vyčiarknutie zo zoznamu

8. Podmienky začatia výkonu činnosti

9. Identifikačné znaky tlmočníka a prekladateľa

10. Vylúčenie tlmočníka a prekladateľa

11. Odmietnutie výkonu činnosti

12. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

13. Denník, vedenie denníka, údaje zapisované do denníka

14. Tlmočnícka a prekladateľská činnosť

15. Práva a povinnosti tlmočníka a prekladateľa

16. Úkony tlmočníckej a prekladateľskej činnosti

17. Iné správne delikty

18. Konanie o inom správnom delikte

19. Dohľad

20. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov

21. Elektronicky podávané žiadosti a úkony

 

 

Základné typy textov určených na tlmočenie a na preklad:

 

-       Dokumenty a materiály z oblasti občianskeho, obchodného, daňového, konkurzného, pracovného a trestného práva, ako napr. výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, obchodná zmluva atd.

-  Dokumenty a listiny vydávané občanom, fyzickým a právnickým osobám a organizáciám štátnymi orgánmi, organizáciami a úradmi, ako napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenie na uzavretie manželstva, výpis z registra trestov, stanovy akciových spoločností atd.

-  Návrhy žalôb, rozhodnutia súdov jednotlivých stupňov, opravné prostriedky, zápisnice z výsluchov osôb atď.

 

 

Základné pramene pre výber textov určených na tlmočenie a na preklad:

 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 165/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 ​


ZÁPIS

Podmienky na zápis tlmočníka, resp. prekladateľa do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 5 ZZTP (v skratke):

-    získanie vzdelania vo zvolenom odbore, t. j. v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (napr. vysokoškolské vzdelanie v danej jazykovej kombinácii, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo úspešné absolvovanie štátnej skúšky, získanie jazykového certifikátu, prípadne úspešné absolvovanie maturitnej skúšky;

-        úspešné absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka/prekladateľa vo zvolenom odbore;

-      úspešne absolvovať odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké a tlmočnícke ústavy na to poverené ministerstvom. Ich obsahom sú najmä právne predpisy týkajúce sa prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, forma a obsah prekladateľského úkonu a iné;

-        po získaní vzdelania v odbore vykonávanie praxe v odbore v trvaní min. 5 rokov a zároveň aj ku dňu podania žiadosti;

-        byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;

-        byť bezúhonný, čo možno preukázať výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace;

-      disponovať materiálnym vybavením postačujúcim na výkon činnosti v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis;

nebyť v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo nemať uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) tohto zákona.

 

 

Na preukázanie splnenia podmienok na zápis do zoznamu (§ 5 ods. 1 ZZTP)  je potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 2 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP pripojiť:

-        osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

-        životopis so zameraním na požadovanú odbornosť;

-      osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-      osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-     doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, a to najmä potvrdenie od zamestnávateľa, u ktorého (ktorých) sa vykonáva prax v odbore (v jazyku);

-        výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;

-      ​doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví – napr. čestné vyhlásenie.​ ​​​