Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vám vo veci opatrení na zabránenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) poskytuje nasledovné vyjadrenie vo vzťahu k výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vykonávanej podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZTP“).


Ako vyplýva z bodu C. uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 zverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 104/2021 (ďalej len „UV SR č. 160“) s účinnosťou od 20. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, sa na území Slovenskej republiky obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na viaceré výnimky označené v UV SR č. 160 bodmi č. 1 až 30, z ktorých sú pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti vykonávanej podľa ZZTP relevantné nižšie uvedené body č. 2, 24, 25 a 26:

Obmedzenie podľa predchádzajúceho odseku sa teda nevzťahuje na:

Bod 2.

cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť, 

2.1.

ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, 

2.2.

ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní, 

2.3.

ak sa táto osoba preukáže v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, 

alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 

Bod 24.

cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť, 

Bod 25.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 

7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 

Bod 26.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 1 ods. 2 písm. t) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2021 z 3. marca 2021 účinnej od 8. marca 2021 sa uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nevzťahuje o. i. na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Z uvedeného teda plynie, že na celom území Slovenskej republiky sa na výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti podľa ZZTP nevzťahuje zákaz pobytu a pohybu, pričom tieto činnosti môžu byť vykonávané za dodržania vyššie uvedených podmienok stanovených  UV SR č. 94/2021.

Výkonom znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti sa rozumie nielen výkon týchto činností v prevádzkarni (v mieste výkonu činnosti evidovanom v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov), ale taktiež všetka činnosť podľa ZZTP v širšom zmysle (vrátane obhliadok, miestnych šetrení, zabezpečovania podkladov od orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, účasť na výsluchoch, pojednávaniach a pod.)

Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, činnosť musí byť odmietnutá alebo môže byť odmietnutá len z dôvodov uvedených v ZZTP. Postup súdov je s účinnosťou od 27. marca 2020 osobitne upravený zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, kde je v § 3 ods. 1 písm. a) upravené, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------