Notári

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Zákona o notároch a notárskej činnosti.
 
Štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov vykonáva minister spravodlivosti. 
 
Minister:
  • vymenúva a odvoláva notárov,
  • určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
  • na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do obvodu iného súdu prvého stupňa.

ZOZNAM NOTÁROV

Zoznam notárov vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých notárov.
 
Oznámenia zmien u notárov (údaje do 2. júna 2011)

 

Oznámenia zmien u notárov (údaje od 2. júna 2011) 

POZASTAVENIE VÝKONU NOTÁRSKEHO ÚRADU

Minister môže po prerokovaní s komorou pozastaviť výkon notárskeho úradu, ak:
 
  • bolo proti notárovi začaté trestné konanie za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozhodnutia,
  • bolo začaté konanie o spôsobilosti notára na právne úkony, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o tejto skutočnosti.

 

Minister pozastaví výkon notárskeho úradu notárovi na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie a notárovi, ktorému bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozsudku.
 
Ak pozastavenie výkonu notárskeho úradu trvá, nesmie notár vykonávať notársku činnosť. Ak pozastavenie výkonu notárskeho úradu trvá, nesmie notár vykonávať notársku činnosť.
 
Oznámenia o pozastavení výkonu (údaje do 26. februára 2010) 

DISCIPLINÁRNA PRÁVOMOC MINISTRA

Notárovi, ktorý závažným spôsobom alebo opätovne porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o notároch a notárskej činnosti, etického kódexu notára, z uznesení komory, alebo ktorý svojím správaním závažným spôsobom naruší dôstojnosť svojho povolania, možno uložiť disciplinárne opatrenia.
 
Návrh na začatie disciplinárneho konania voči notárovi môže podať minister, predseda krajského súdu a prezident komory do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k nemu došlo. 

PODANIE SŤAŽNOSTI NA NOTÁRA

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti SR alebo na Notársku komoru SR so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť notárov. Sťažnosti na notárov vybavuje Notárska komora SR. Sťažnosti na Notársku komoru SR vybavuje minister spravodlivosti.
 
Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa. 

PRÁVNE PREDPISY

  • Zákon č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • Vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov
  • Vyhláška MS SR č. 423/2002 Z.z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky
  • Vyhláška MS SR č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv (registračná vyhláška)
  • Výnos Ministerstva spravodlivosti SR č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov
​​