Správcovia konkurznej podstaty

!!Dôležité upozornenie!!

Odborná príprava, ďalšie vzdelávanie správcov a správcovská skúška

Aktualizované dňa: 03.04.2020

Dňa 9. marca 2020 bola vydaná verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil opatrenie, ktorým sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje v termíne od 10. marca 2020 do 23. marca 2020 organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

Dňa 23. marca 2020 bola vydaná verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) vyhlášky. Na základe uvedeného Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil opatrenie, ktorým sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) vyhlášky všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje v termíne od 24. marca 2020 až do odvolania organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.​ 

Uvedené opatrenia sú zverejnené na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, viď. link: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf​


Organizovanie odbornej prípravy pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky ako aj seminárov na účely ďalšieho vzdelávania správcov vzdelávacími spoločnosťami má povahu hromadného podujatia, preto aj s ohľadom na uvedené si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na predmetné opatrenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené došlo k zmenám v súvislosti s termínmi konania odbornej prípravy pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky, a to nasledovne:

Zo strany spoločnosti AKADÉMIA, s.r.o. bolo dňa 24.03.2020 oznámené, že výučba odbornej prípravy (ktorá sa začala dňa 05.03.2020) ​sa z dôvodu aktuálne situácie prerušuje na neurčito. Program odbornej prípravy bude upravený podľa aktuálnej situácie. 

Zo strany Inštitútu vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z. bolo dňa 24.03.2020 oznámené, že prednášky odbornej prípravy, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 19.03.2020-21.03.2020, sa z dôvodu vzniknutej situácie rušia na neurčito. Program odbornej prípravy bude upravený podľa aktuálnej situácie.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že v dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v súčasnosti neplánuje organizovať letný termín správcovskej skúšky (máj, jún 2020), ktorá sa v zmysle vyššie uvedených opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky môže považovať za hromadné podujatie. V prípade akýchkoľvek zmien v nasledujúcom období Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať. 

 Správcovia konkurznej podstaty

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Bližšie informácie:

Skúšky, Zápis, Vyčiarknutie, Ďalšie vzdelávanie a Odborná príprava

Zoznam správcov

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty

Často kladené otázky

Formuláre (konkurzné konanie aj správcovia)​

Správne poplatky správcov​


 ​