Dražobníci

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa podmienky ustanovené Zákonom o dobrovoľných dražbách a Živnostenským zákonom a vzniklo jej oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti. Ak ide o majetok územných samosprávnych celkov alebo o majetok štátu, môže byť dražobníkom aj územný samosprávny celok alebo príslušný orgán štátnej správy.

Zverejňovanie oznámení o dobrovoľných dražbách v Obchodnom vestníku

Oznámenia o priebehu dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o dobrovoľných dražbách“) sa v zmysle zákona o Obchodnom vestníku č. 200/2011 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Obchodnom vestníku zverejňujú na základe registrácie povinnej osoby a elektronickej žiadosti o zverejnenie údajov, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle Zákona o dobrovoľných dražbách v podobe, ktorú určí vydavateľ na svojom webovom sídle. Žiadosti je potrebné zasielať v editovateľnom formáte (*.doc alebo *.rtf).
 
Formuláre:
 
 
 
Podrobnosti o zverejňovaní v Obchodnom vestníku nájdete TU.

Zoznam dražobníkov

Zoznam dražobníkov nájdete TU.

Právne predpisy

- Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády o Obchodnom vestníku č. 42/2004 Z. z.

Kontrola dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb

Ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke zoznam dražobníkov a údaje o nich v rozsahu verejnej časti živnostenského registra. Údaje o dražobníkoch ministerstvu zašle alebo sprístupní Ministerstvo vnútra SR.
 
Kontrolu vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR:
a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností dražobníkov,
b) preskúmavaním podnetov na postup pri výkone činnosti dražobníkov.