AKTUÁLNA SADZBA ZÁKONNÝCH ÚROKOV Z OMEŠKANIA 

Od 1. februára 2013, od nadobudnutia účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, rozlišujeme odlišnú úrokovú sadzbu pre obchodnoprávne vzťahy a občianskoprávne vzťahy.


 

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania pre obchodnoprávne vzťahy

Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 3​69 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.


 

Historický prehľad vývoja sadzby zákonných úrokov z omeškania:

 

​sadzba zákonných úrokov z omeškania ​platná od ​platná do
​​8,00%​​​ ​1.1.2021
​8,00%​​ ​1.7.2020
​8,00%​​ ​1.1.2020 ​30.6.2020
​8,00%​​ ​1.7.2019 ​31.12.2019
​8,00%​​​ ​1.1.2019 ​30.6.2019
​8,00%​ ​1.7.2018 ​31.12.2018
​​8,00%​ ​1.1.2018 30.6.2018
​​8,00%​​ ​1.7.2017 ​31.12.2017
​8,00%​​ ​1.1.2017 ​30.6.2017
​8,00% 16.3.2016 ​31.12.2016
8,05% ​1.1.2016 ​15.3.2016
8,05% ​1.7.2015 ​31.12.2015
8,05% 1.1.2015 30.6.2015
​9,05% ​10.9.2014 31.12.2014
​9,15% ​11.6.2014 ​9.9.2014
​9,25% ​13.11.2013 ​10.6.2014
​9,5% p.a. ​8.5.2013 ​12.11.2013
​9,75% p.a. ​1.2.2013 ​7.5.2013
​8,75% p.a.* ​11.7.2012 ​31.1.2013
​9% p.a.* ​14.12.2011 ​10.7.2012
​9,25% p.a.* ​9.11.2011 ​13.12.2011
​9,50% p.a.* ​13.7.2011 ​8.11.2011
​9,25% p.a.* ​​13.4.2011 ​12.7.2011
​9% p.a.* 13.5.2009 ​12.4.2011
​9,25% p.a.* 8.4.2009 ​12.5.2009
​9,5% p.a.* ​11.3.2009 7.4.2009
​​10% p.a.* 21.1.2009 10.3.2009
10,5% p.a.* 15.1.2009

20.1.2009

​12,5% p.a.** ​​1.1.2009 ​14.1.2009
 

Vysvetlivky:

*) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.

**​) Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 659/2007 Z. z.


 

V zmysle § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka rozlišujeme aj tzv. fixnú sadzbu úrokov z omeškania. Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

Takto určená sadzba platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku, a teda zmena základnej úrokovej sadzby ECB po vzniku omeškania, nemá na výšku úrokov z omeškania vplyv.


 

AKTUÁLNA SADZBA ZÁKONNÝCH ÚROKOV Z OMEŠKANIA PRE občianskoprávne VZŤAHY​

​Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

 

 
Historický prehľad vývoja sadzby zákonných úrokov z omeškania:​

 

 

 
​sadzba zákonných úrokov z omeškania ​platná od ​platná do​​
​5,00%​ ​1.1.2017
​5,00% 16.3.2016 ​31.12.2016
5,05% ​9.12.2015 ​15.3.2016
5,05% ​10.9.2014 ​8.12.2015
5,15% 11.6.2014 9.9.2014
​5,25% ​13.11.2013 10.6.2014
​5,5% ​8.5.2013 12.11.2013
​5,75% 1.2.2013 ​7.5.2013
​​