ROČNÝ ŠTATISTICKÝ VÝKAZ SUDCU

Ročný štatistický výkaz sudcu sa vyhotovuje podľa § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Výkaz vyhotovuje predseda súdu každoročne k 31. marcu, pričom je súčasne povinný zabezpečiť jeho zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, každoročne do 30. apríla.

Sledovaným obdobím je predchádzajúci kalendárny rok.

Prvýkrát sa výkaz vyhotoví za rok 2011, a to do 31. marca 2012; t.j. v roku 2012 je sledovaným obdobím rok 2011.

Výkaz sa v jednom vyhotovení zakladá do osobného spisu sudcu a je jedným z podkladov pri hodnotení sudcu.

Ročný štatistický výkaz sudcu – vzor: sudcovia_vykaz_2011_VZOR.rtf

Ročný štatistický výkaz sudcu – postup pri vypĺňaní: sudcovia_vykaz_2011_POSTUP.rtf