FORMULÁRE PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIU

Konkurz a reštrukturalizácia

Formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 prihláška pohľadávky  Prihlaska_pohladavky_formular_final.pdfPrihlaska_pohladavky_formular.pdf
 zoznam majetku  zoznam_majetku.rtf
 súhrnný prehľad  suhrnny_prehlad.rtf
 zoznam záväzkov  zoznam_zavazkov.rtf
 zmluvné a iné prehľady  zmluvne_a ine_prehlady.rtf
 námietka poradia pohľadávky   namietka_poradia_pohladavky.rtf
 popretie pohľadávky   popretie_pohladavky.rtf
 prihláška zabezpečenej pohľadávky   prihlaska_zabezp._pohladavky.rtf
 súhrnná prihláška pohľadávok   suhrnna_prihlaska_pohladavok.rtf
 voľná príloha   volna_priloha.rtf


Oddlženie fyzických osôb – návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na určenie splátkového kalendára

Podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára prostredníctvom Centra právnej pomoci alebo advokáta ním určeným. 

Elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona je súčasťou informačného systému Registra úpadcov. Pre podanie návrhu je potrebné sa prihlásiť na stránke Registra úpadcov. Podrobný postup pre podanie návrhu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára nájdete tu

INFORMÁCIE PODĽA § 36 ODS. 1 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR Č. 665/2005 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA Č. 7/2005 Z.Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV​

V prípade podania zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu súdy prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na optickom dátovom médiu, na ktorom nemožno prepisovať zápisy, vo formáte CD-R.​